1. Inleiding

• Uitgangspunt: de overgrote meerderheid van de Belgen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, wil blijven samenleven binnen België. Dit wordt door alle recente opinieonderzoeken bevestigd.

• Het behoud van het Belgische samenlevingsverband is voor B-Plus primordiaal en wordt gezien als een multicultureel project. Het “Belgique de papa” behoort definitief tot het verleden. Wij wensen te werken aan het “België van morgen”.

• Doelstelling B-Plus: ons federaal systeem beter laten werken, op een wijze die voor ALLE Belgische burgers voordeliger is, in een geest van verdraagzaamheid en wederzijds respect.

• B-Plus is daarom vragende partij voor een staatshervorming

• B-Plus kant zich radikaal tegen elke vorm van confederalisme of separatisme en weigert om terug te keren naar de unitiare staat van weleer

• Wij kiezen voor de « derde weg », nl. deze van een evenwichtig federalisme

• B-Plus stelt de onduidelijkheid van sommige politieke partijen wat de toekomst van België betreft aan de kaak: verborgen agenda’s???. Meer openheid is gewenst. Debat moet eerlijk verlopen.

• Definitie van België (meerdere taalgemeenschappen, laboratorium voor Europa,…) en van zijn toegevoegde waarde (België staat wereldwijd in de top 5 van de landen waar het het beste is om te leven, …).

2. Principes

A. Evenwichtig federalisme

• Er moet een gezond evenwicht bestaan tussen de autonomie van de deelstaten en de samenhang op het federale niveau

• Er is noodzaak aan een waarachtige federale loyauteit in beide richtingen – de verschillende niveaus moeten elkaars bevoegdheden eerbiedigen en de deelstaten moeten de nodige inspanningen leveren om samen te werken in de materies waarvoor zij bevoegd zijn (bvb.: FOREM, VDAB, ORBEM)

• Responsabilisering van de deelstaten, bvb.:

– Als de regio’s goede resultaten boeken inzake hun preventiebeleid (gezondheidszorg) : bonus vanwege federale overheid (besparing gezondheidszorg)

– Idem inzake tewerkstellingsbeleid (besparing werkloosheid)

B. Minstens de 5 pijlers van de sociale zekerheid moeten integraal federaal blijven

• Gezondheidszorgen

• Werkloosheidsuitkeringen

• Jaarlijkse vakantie

• Pensioenen

• Kinderbijslagen

– B Plus is compromisloos op dit vlak. Deze pijlers raken aan de interpersonele solidariteit tussen alle burgers, die voor ons behouden moet blijven. Reeds eerder toonden wij aan dat een gedeeltelijke splitsing van de sociale zekerheid, bijna onvermijdelijk een volledige splitsing tot gevolg zal hebben. Bepaalde autonomisten sturen daar met die reden trouwens bewust op aan. Het door sommigen wellicht goed bedoelde compromis om in sommige takken het beheer te splitsen, en de financiering federaal te houden, is niet houdbaar en zal op termijn tot het verbreken van de solidariteit leiden.

C. Splitsing van B-H-V en oprichting van een federale kieskring

• De kieskring B-H-V dient te worden gesplitst voor de Senaat, de Kamer en het Europees Parlement:

– oprichting van kieskring Brussel + 19

– 35 gemeenten uit Halle-Vilvoorde en Leuven worden bij kieskring Vlaams-Brabant gevoegd

– Voor de Senaat en het Europees Parlement worden de 35 gemeenten uit Halle-Vilvoorde bij de Nederlandstalige kiescollege gevoegd

• Deze splitsing wordt gekoppeld aan de oprichting van een federale kieskring voor 25 % van de zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Enkele punten van kritiek moeten weerlegd worden :

– de federale kieskring is helemaal geen « super-BHV », zoals sommige critici beweren : in B-H-V bestaat een onevenwicht, aangezien de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde kunnen stemmen op Franstalige lijsten, maar dezelfde mogelijkheid bestaat nergens voor de Vlamingen in Waals-Brabant

– andere kritiek : « federale kieskring kan niet, zolang Vlamingen en Franstaligen elkaar niet terug beter leren kennen ». Dit is de zaken omdraaien, aangezien precies d.m.v. een federale kieskring Franstalige politici zich zullen moeten profileren voor de Vlaamse kiezers en omgekeerd

– federale kieskring lost democratisch deficit op, aangezien Vlamingen en Franstaligen geen stem kunnen uitbrengen op 50 % van de ministers uit de federale regering « maar Antwerpenaren kunnen toch ook niet stemmen op kandidaten voor de Kamer die zich in de provincie Limburg presenteren ? » : correct, maar in Vlaanderen zijn er andere federerende elementen, zoals het Nederlandstalig Kiescollege voor de Senaat en het Europees Parlement, waar men in heel Vlaanderen op dezelfde kandidaten kan stemmen

D. Verdere bevoegdheidsverschuivingen

• Een volgende staatshervorming is voor ons maar geloofwaardig, indien er bevoegdheidsverschuivingen in beide richtingen plaatsvinden

• Verdere bevoegdsheidsverschuivingen dienen gebaseerd te zijn op objectieve argumenten en een reële vraag van de betrokken actoren, aan wie men niet mag voorbijgaan. Hierbij dient het belang van ALLE burgers centraal te staan, en niet de nationalistische agenda van bepaalde partijen of personen

• Deze filosofie dient zowel verdere opsplitsingen van bevoegdheden te schragen als toekomstige herfederaliseringen.

E. Instelling beperkte hiërarchie der normen + integraal federalisme

• Normenhiërarchie bestaat nu reeds voor het geval de Belgische staat veroordeeld wordt door Europa omdat een deelstaat niet tijdig zijn verplichtingen is nagekomen (art. 16 Bijzondere Wet Hervorming Instellingen)

• Indien verschillende deelstaten moeten tussenkomen in een aangelegenheid die in werkelijkheid hun belangen overstijgt en er sprake is van een patstelling, dan moet de federale overheid het laatste woord krijgen

– bvb. : dossier DHL / nachtvluchten

• Integraal federalisme : toe te passen op alle niveaus, ook provincies en gemeenten : Belgisch unitarisme niet vervangen door Vlaams / Waals unitarisme