De Directie van BPlus, die bestaat uit Vlamingen, Walen en Brusselaars, heeft het genoegen een pakket voorstellen kenbaar te maken waarover ze een akkoord heeft bereikt ten einde de meest gevoelige communautaire twistpunten op te lossen:

•De splitsing van het kiesarrondissement BHV mits het tot stand brengen van een federale kieskring.
•De benoeming van de drie Franstalige burgemeesters van de Vlaamse rand nadat zij er zich toe verbonden hebben de taalwetten en de bevoegdheden van de Vlaamse overheid te eerbiedigen.
•Het definitief vastleggen van de taalgrens en dus ook het afstand doen van de eis tot uitbreiding van het Brusselse Gewest.
•De oprichting van een overlegorgaan voor Brussel en zijn ruim hinterland, een soort “Brussels Metropolitan Region”.
•De erkenning van het volwaardig autonoom statuut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op hetzelfde niveau als het Vlaamse en Waalse Gewest
•Het opheffen van de omzendbrieven Peeters en Martens.

De goedkeuring van deze voorstellen zouden we als een echt compromis kunnen beschouwen, een consensus waarbij iedereen geeft en neemt. Hoewel er wederzijds belangrijke en moedige toegevingen gedaan worden zal geen enkele van de betrokken partijen als verliezer de onderhandelingstafel moeten verlaten. Enerzijds erkennen de Vlamingen de Brusselse eigenheid terwijl ze anderzijds de splitsing van BHV bekomen. De Franstaligen uit de rand zouden verlost worden van de administratieve plagerijen (de omzendbrieven Peeters en Martens) terwijl anderzijds de grenzen van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel definitief worden vastgelegd.

Laten we ons echter geen illusies maken. Dit duidelijke en evenwichtige voorstel zal natuurlijk afgewezen worden door de nationalisten, de separatisten en de rattachisten van alle slag. Zij zullen opnieuw de woorden “verraad” en “kaakslag” in de mond nemen en zij zullen er alles op zetten om een dergelijk voorstel te doen mislukken.

Wij, bij BPlus, blijven echter overtuigd dat indien de vereiste meerderheden zouden gevonden worden om dit of een soortgelijk voorstel goed te keuren, zeer snel een staatshervorming zou kunnen tot stand komen.