Onlangs publiceerde Katrien Wolfs  in “Doorbraak.be”, een Vlaamsgezind internettijdschrift, een artikel met de veelzeggende titel “B Plus in de Brusselse Gewestregering”, een artikel dat later door “Nieuws.be” werd overgenomen.

Gekoppeld aan een aantal persoonlijke bedenkingen refereert de auteur naar een interview met de nieuwe Brusselse Staatssecretaris Bianca Debaets dat op 18 juli in de “De Standaard “ werd gepubliceerd.

De vaak degenererende toon niet te na gesproken is dit artikel eens te meer het zoveelste bewijs van het feit dat in de media niet altijd zorgvuldig met de waarheid wordt omgesprongen, dat de auteur niet altijd over de juiste informatie beschikt of wat nog erger is, de auteur doelbewust verkeerde informatie de wereld instuurt. Ik laat in het midden wat in dit geval van toepassing is.

Een aantal rechtzettingen:

  • De stelling die in het artikel verdedigd wordt met name dat B Plus ooit, en ik citeer, “ een unitair-belgicistische “organisatie was die willens nillens het geweer van schouder diende te veranderen , is klinkklare onzin. Van bij het ontstaan in 1998 noemde B Plus zichzelf federaal, pluralistisch en progressief. Het behoud van een federaal, solidair en efficiënt België met Gewesten in evenwicht, was van in den beginne het speerpunt van het programma waar de beweging voor pleit. Dit staat in schril contrast met hetgeen door de auteur in het bewuste artikel wordt beweerd.
  • B Plus is veel meer dan een zogenaamde “Club”. Met zijn 3.000 leden en sympathisanten uit alle uithoeken van het land, is de beweging een niet-partij gebonden pluralistische drukkingsgroep die de solidariteit in het federale België hoog in het vaandel draagt. Het invoeren van een federale kieskring, waar trouwens een groot aantal van de jongerenbewegingen van de politieke partijen voor ijveren, is slechts één van de verschillende programmapunten van B Plus.

Over de communautaire impact die aan de vervanging van Brigitte Grouwels door Bianca Debaets wordt toegekend en over het al dan niet verplicht ontslag nemen van Bianca Debaets als lid van B Plus, onthoudt de beweging zich van elke commentaar. Dit raakt kant noch wal  en er dienen dan ook geen woorden aan verspild te worden. Deze zogenaamde “waarheden” zijn volledig voor de rekening van Katrien Wolfs.

Het feit dat Bianca Debaets zich kan terugvinden in de stellingen die door B Plus verdedigd worden, wordt dan ook door de beweging volmondig toegejuicht. Het is een teken dat de boodschap van de beweging niet ongemerkt voorbij gaat en dat niet iedereen, en dus ook niet verantwoordelijke politici, zich kunnen terugvinden in het stereotype discours van de separatistische partijen en bewegingen.

Willy Peerens, Secretaris-generaal van B Plus, 2014-08-24