MOTIVATIE OM AAN DANIËL TERMONT DE PRIJS TOE TE KENNEN (DOOR WILLY PEERENS – SECRETARIS-GENERAAL VAN B PLUS):

Dames en Heren, zopas werd U herinnerd aan het palmares van de “Prijs voor politieke moed” die door onze beweging door de jaren heen werd toegekend. Bij het overlopen van de lijst van de laureaten zal men ongetwijfeld kunnen vaststellen dat wanneer deze prijs aan politieke verantwoordelijken werd toegekend, het uitsluitend gaat over politici die op het federale of op het regionale niveau actief waren. Dit jaar is B Plus van deze regel afgeweken omdat wij van oordeel zijn dat de waarden waar onze beweging voor staat, ook door lokale beleidsverantwoordelijken kunnen uitgedragen worden.

Een perfect voorbeeld hiervan is de laureaat die wij vandaag vieren. B Plus is dan ook bijzonder dankbaar en trots om de “Prijs voor politieke moed 2012” te kunnen uitreiken aan Mr. Daniël Termont, Burgemeester van de stad Gent. Net als de Franstalige laureaat, kan Mr. Termont bogen op een lange, boeiende en soms merkwaardige politieke carrière, weliswaar op gemeentelijk vlak. Als Schepen van 1995 tot 2007 en vanaf dat laatste jaar tot op de dag van vandaag als Burgemeester en dicht bij de mensen, heeft hij en doet hij dit nog steeds, een onuitwisbare stempel gedrukt op het politieke gebeuren in de stad Gent.

Tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was Mr. Termont één van de boegbeelden, zo niet hét voornaamste boegbeeld, van het verzet tegen het opkomend, eng nationalisme dat in Vlaanderen de kop opstak. Niet iedereen durfde het aan of had de moed om voor de camera’s en met open vizier, de confrontatie aan te gaan met de Voorzitter en de kopstukken van de N-VA. Met een ongekende bravoure slaagde hij erin de argumentatie van deze partij over de institutionele toekomst van het land, te ontkrachten.

Mr. Termont onderscheidt zich bovendien door zijn openlijke afkeer tegen de groeiende verrechtsing en het op zichzelf terugplooien van de samenleving. Solidariteit is voor hem geen ijdel woord en is één van de belangrijkste thema’s die steeds aan bod komen tijdens zijn publieke optredens. In dit kader hoef ik enkel maar te verwijzen naar het interview op de Nederlandse zender VPRO van 15 oktober vorig jaar, dat op een klare en duidelijke manier zijn standpunten over deze problematiek samenvat. En ik citeer: “Ik heb schrik van een maatschappij waar alleen een kans is voor de rijken en de sterken en waar zwakkeren helemaal niet aan bod komen. Men gaat regelrecht in tegen elke vorm van solidariteit die dit land kent sedert 1830. Het gaat alleen nog om wij; het is onze stad, het is ons Vlaanderen. Dit is de taal die ik ook in de jaren ’30 heb gehoord en waar ik toch een beetje bang voor ben”. Einde citaat.

In zijn rol als Burgemeester van Gent, heeft Mr. Termont zich steeds gematigd opgesteld t.o.v. de Franstaligen en heeft hij zich nooit laten betrappen op goedkope clichés over het zuiden van het land die in Vlaanderen, nu nog meer dan ooit, de kop opsteken. Communautaire verdraagzaamheid en verstandhouding, het open staan voor en het slaan van bruggen met de andere gemeenschappen in het land, het samenleven in diversiteit, trouwens één van de beleidspunten in het bestuursakkoord van Gent, het zijn allemaal waarden die door Mr. Termont hoog in het vaandel worden gedragen. En het blijft niet alleen maar bij theorieën, hij zet die ook in de praktijk om: bij wijze van voorbeeld kunnen wij ons nog zeker het bezoek herinneren van Mr. Termont aan Charleroi op 15 september vorig jaar, waar hijzelf en Burgemeester Paul Magnette ideeën uitwisselden om een stad meer leefbaar te maken.

Dames en Heren, dit zijn maar de voornaamste argumenten waarom B Plus beslist heeft om Mr. Termont in de schijnwerpers te zetten, er zijn er nog veel meer. Wij danken hem voor het voorbeeld dat hij steeds weer opnieuw geeft, zowel in woorden als in daden, dat niet ELKE Vlaming mee stapt in het eng nationalistisch discours dat door sommige politieke partijen in Vlaanderen gepredikt wordt.

MOTIVATIE OM AAN CHARLES MICHEL DE PRIJS TOE TE KENNEN (DOOR BERTRAND WAUCQUEZ – VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE VAN B PLUS):

Mijnheer de Voorzitter, nog geen 40 jaar maar wat een opmerkelijk parcours heeft U ondertussen al afgelegd: in minder dan 20 jaren heeft U het gebracht van Voorzitter van de jong-Liberalen in Jodoigne tot Voorzitter van de “Mouvement Réformateur (MR)”!.

Naast deze steile opmars beschikt U over een rijke ervaring van een aantal verantwoordelijkheden zowel op het lokaal, als op het regionale en federale vlak. Denken we maar en zonder in detail te treden aan de verantwoordelijkheden als Provincieraadslid, federaal Volksvertegenwoordiger, Gemeenteraadslid, Waals Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, federaal Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Burgemeester.

U bent een man met een eerlijke, diepe en vaste overtuiging. Men voelt bij U de inzet om de samenleving verder vooruit te willen helpen zodanig dat men morgen beter kan leven dan gisteren. En daarbij speelt demagogie geen enkele rol, maar wel de moed om de uitdagingen die ons nog te wachten staan voor ogen te zien en de best mogelijke oplossingen te vinden om er het hoofd aan te bieden.

Wij beleven voor het ogenblik een communautaire en institutionele crisis. Uw partij heeft de moed gehad om zich te ontdoen van het FDF toen deze partij elke vorm van compromis afwees tijdens de onderhandelingen die geleid hebben tot het sluiten van een regeerakkoord in het kader van de 6de Staatshervorming. Deze hervorming geeft meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de gefedereerde entiteiten. Het gaat hier trouwens over het feit om aan België en al haar componenten een modern uitzicht te geven. Terwijl sommigen het op zichzelf terugplooien promoten en om op te kunnen tornen tegen de gevaren van het extremisme, is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat de politieke verantwoordelijken elkaar ontmoeten en met elkaar spreken. U onderschrijft het idee om banden te smeden tussen de gemeenschappen, U bent voorstander van een federale kieskring en van een toenadering met uw zusterpartij “Open VLD”.

Het is trouwens verbazend te moeten vaststellen hoe sommigen trachten de stelling ingang te doen vinden dat de Belgische bevolking in “Nederlandstaligen” en “Franstaligen” zou moeten opgesplitst worden. De werkelijkheid is daarentegen gans anders: men kan liberaal, christen, socialist, muzelman, groen, atheïst… zijn, maar men kan de mensen eenvoudigweg niet catalogeren op basis van de taal ze spreken.

De kritiek op en het afwijzen van de andere kan alleen maar uitmonden in een impasse: dat is bij U volledig het tegenovergestelde. U heeft zich trouwens altijd zeer open opgesteld ten opzichte van de Nederlandstaligen. U spreekt zeer goed Nederlands en maakt deel uit van de nieuwe generatie Franstalige politici die zich rechtstreeks tot de Vlaamse media wenden om, onomwonden en zonder clichés te gebruiken, hun standpunten kenbaar te maken. In navolging van uw vader die al vele jaren lid is van B Plus. Voor U gaat het niet alleen maar om de theorie of om het houden van mooie toespraken, neen, bij U gaat het om de praktische realisatie. Als voorbeeld vermelden wij hier de inrichting van een gemeenteloket voor Nederlandstaligen in uw gemeente Waver waar zij met open armen ontvangen worden. Dat is het soort van handelingen die het slagen van bruggen mogelijk maakt en dat we de dag van vandaag zo dringend nodig hebben.

Om al deze redenen heeft B Plus zich veroorloofd om U de prijs van politieke moed 2012 aan te bieden: wij danken U van harte dat U hem aanvaard heeft. Wij maken ook van deze gelegenheid gebruik om U nog een lange carrière in dezelfde lijn toe te wensen. Vooral voor U, maar ook voor alle Belgen die op die manier nog zullen kunnen genieten van uw bijzondere aanpak.