Sprekers: Harry Van Velthoven, Ludo Dierickx,

Lionel Vandenberghe, Olivier Boehme en Lode Hancké

Auditorium van de Permekebibliotheek, De Coninckplein 26 A, 2060 Antwerpen,
vrijdag 16 november 2007 om 14.00 uur; toegang: 12,00 EUR; studenten: 6,00 EUR

Voor de natie, maar voorbij het nationalisme. Dat was de krachtige boodschap die Hendrik de Man in zijn tijd wilde meegeven. Hij zag een bondgenoot in het vrijheidsnationalisme (Vlaanderen, Tsjechië, Ierland …), maar was bang dat het naar gezagsnationalisme zou afglijden. Die laatste tendens moest het socialisme dankzij zijn internationalisme en pacifisme voorkomen. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog pleitte De Man, die toen reeds dertig jaar voorstander was van de Europese eenmaking, zelfs voor een wereldregering.

Vier sprekers zullen hun licht werpen op de vraag of een verlossing van het nationalisme wenselijk is en zo ja, of het huidige tijdsgewricht daar voldoende kansen toe biedt.

Harry Van Velthoven
is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Hogeschool Gent en bijzonder vertrouwd met de geschiedenis van de nationale bewegingen. Van zijn hand zijn onder meer De Vlaamse kwestie, 1830-1914: macht en onmacht van de Vlaamsgezinden (1982) en, samen met Els Witte, Taal en Politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief (1998) . Hij zal het thema historisch inleiden.

Ludo Dierickx
is eresenator (Agalev – Groen!) en voortrekker van B Plus, beweging voor een federaal België. In heel wat publicaties, onder meer in Belgen op de tweesprong (1964) en in Nationalisme onder het mes (2002) nam hij de nationalistische strekkingen op de korrel en zocht hij naar het wezen van het politieke nationalisme en naar verklaringen voor het succes van het nationalistische discours.

Lionel Vandenberghe
is gewezen senator voor SP.A-Spirit en gewezen voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Hij vertegenwoordigt de progressieve vleugel van de Vlaamse beweging en zal op het colloquium uitweiden over ‘het historisch pardon’ dat op de 73ste IJzerbedevaart werd uitgesproken.

Olivier Boehme
is onderzoeker aan het departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en doctoreerde onlangs over het thema Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum. Hij zal aantonen hoe een groep jonge Vlaams-nationalistische socialisten zich met behulp van De Mans planisme kon verzoenen met een politieke piste die via België liep.

Lode Hancké
, erevolksvertegenwoordiger en voorzitter van de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, modereert het debat en staat ook in voor een slotbeschouwing.

INSCHRIJVINGEN VOOR HET COLLOQUIUM

‘VOORBIJ HET NATIONALISME?’

U kunt zich inschrijven

– hetzij door dit formulier via de gewone post terug te zenden aan:

de Vereniging voor de studie van het Werk van Hendrik de Man,

P/a de heer J. Anthoons,
Eugeen Coolsstraat 76
3460 Bekkevoort

– hetzij via e-mail:
johnny.anthoons@skynet.be