Het federale Pact.

Dit Pact, een initiatief van de vzw BPlus, heeft de ambitie een vertrouwensklimaat te scheppen tussen de politieke verantwoordelijken van Noord en Zuid alsook tussen de inwoners van de Gemeenschappen en Gewesten waaruit België bestaat. Hiermee wensen wij bij te dragen tot een positieve sfeer, waarin een staatshervorming gerealiseerd kan worden die ten goede komt aan alle Belgen, Vlamingen, Walen en Brusselaars, dit met respect voor elke taalgemeenschap.

Zij die dit Pact ondertekenen verbinden er zich toe de erin opgenomen beginselen toe te passen, zonder evenwel zich hierdoor te binden aan B Plus.

Het federale Pact heeft de steun gekregen van een aantal “peters en meters”, vooraanstaande Belgische politici van beide zijden van de taalgrens en behorend tot verschillende ideologische stromingen.

+ Het federale model, onder meer gebaseerd op de interpersoonlijke solidariteit, is de staatsvorm die het best beantwoordt aan de eigenheid van België en van zijn deelgebieden.
+ De evolutie van dit model mag in geen enkel geval leiden tot separatisme, dat onder welke vorm dan ook dient te worden afgewezen.
+ Wij benadrukken de multiculturele meerwaarde van ons land, waarbij het aanleren van de andere landstalen moet worden aangemoedigd.
+ De nodige regionaliseringen en herfederaliseringen van bevoegdheden zijn alleen geloofwaardig indien ze bijdragen tot het welzijn van alle burgers, in welk Gewest ze ook mogen wonen.
+ Elke institutionele hervorming dient het federale model te moderniseren en efficiënter te maken.
+ Wij geloven in de dialoog, het overleg en het wederzijdse begrip tussen de drie taalgemeenschappen van ons land.
+ De samenwerking tussen de deelstaten betreffende hun respectievelijke bevoegdheden, is essentieel.
+ De federale overheid zal in mechanismen voorzien die belangenconflicten tussen Gewesten en/of Gemeenschappen kunnen oplossen.

ONDERTEKENAARS :

Freddy Willockx (SP-A) – Anne-Marie Lizin (PS)
Mia De Vits (SP-A)

Louis Michel (MR) – Annemie Neyts (Open VLD)
Christine Defraigne (MR)

Wilfried Martens (CD&V) – Melchior Wathelet Senior (CDH)
Mark Eyskens (CD&V)

Christos Doulkeridis (Ecolo) – Adelheid Byttebier (Groen)
Josy Dubié (Ecolo)