Een staatshervorming en een modernisering van ons federaal systeem zijn de enige antwoorden op de huidige crisissituatie.

B-Plus is ontgoocheld door de wendingen die de politieke onderhandelingen de laatste dagen genomen hebben. Wij betreuren dat, op een moment waarop de sociaaleconomische situatie alle aandacht zou moeten opeisen van de beleidsverantwoordelijken, – de politieke wereld, de sociale partners en de diverse actoren uit het middenveld -, men kennelijk niet de noodzakelijke consensus heeft kunnen vinden die nodig is om goed bestuur mogelijk te maken op federaal niveau.

Het ontslag van de Premier is een nederlaag voor ons zo geroemde overlegmodel en bewijst dat de symbolenoorlog en de wederzijdse clichés die het land nu al meer dan 400 dagen in hun greep houden, enkel als effect hebben gehad dat zij de werking van ons land geblokkeerd hebben.

B-Plus is en blijft ervan overtuigd dat een akkoord tussen Vlamingen en Franstaligen mogelijk blijft binnen het kader van een federale en op solidariteit gebaseerde, efficiënte staat.

Het is niet omdat de huidige onderhandelaars geen akkoord hebben bereikt, dat België geen toekomst meer zou hebben. Al te dikwijls werden de onderhandelingen bemoeilijkt door de uitingen van onverdraagzaamheid en onbuigzaamheid van Bart De Wever, Olivier Maingain en hun lotgenoten. Men mag nu niet de vergissing maken om het systeem zelf als schuldige voor de mislukking aan te wijzen. De verantwoordelijkheid ligt eerder bij diegenen die de werking ervan onmogelijk hebben willen maken.

B-Plus onderstreept dat het alternatief dat nu dikwijls ter sprake komt, het confederalisme, erin bestaat dat onafhankelijke staten samenkomen om te zien welke bevoegdheden zij samen nog kunnen uitoefenen. In een confederatie is er geen rechtstreeks verkozen parlement meer en wordt de regering herleid tot een diplomatieke praatbarak, bestaande uit een afvaardiging van de regeringen van de deelstaten. Deze regering staat niet langer onder rechtstreekse democratische controle van de burgers en is die naam in feite niet waardig.

Confederalisme en separatisme liggen gevaarlijk dicht bij elkaar. Het enige bindmiddel tussen de deelgebieden is een verdrag dat eenzijdig opzegbaar is. In de geschiedenis hebben echte confederaties dan ook nooit langer dan 10 jaar bestaan. Telkens is een confederale structuur niet meer dan een overgangsfase gebleken tussen een unitair of federaal model en een volledige scheiding of omgekeerd.

Als België zou barsten, geven we een verkeerd signaal aan de rest van Europa en verliezen we gegarandeerd Brussel als internationale en Europese hoofdstad. Brussel – en dus ons land – liggen in het hart van Europa. Daardoor beschikt ons land over een niet te verwaarlozen strategisch voordeel dat voor een groot stuk de bron vormt van onze welvaart. Dit verloren laten gaan ten gevolge van communautair gekissebis, is een bijna crimineel feit.

B-Plus zal zijn strijd tegen het nationalisme, de onverdraagzaamheid en tegen diegenen die de solidariteit op de helling willen zetten in de komende periode nog opvoeren. Onze beweging voelt zich gesterkt door de dagelijkse aanwinst van nieuwe leden uit alle lagen van de samenleving en heeft de ambitie om een waarachtig antiseparatistisch platform te zijn. Wij lanceren bij deze dan ook een oproep aan iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt om zich bij ons te voegen!

Ter herinnering, B-Plus :

– Pleit voor federalisme :

 Namelijk een efficiënt federalisme, waarbij sommige bevoegdheden terug federaal moeten worden en andere naar de deelstaten kunnen overgeheveld worden
 Een evenwichtig federalisme, waarin evenveel aandacht gaat naar de autonomie van de deelgebieden als naar de samenhang van de federatie
– Steunt het subsidiariteitsprincipe, krachtens hetwelk de beslissingen moeten genomen worden op het niveau dat de grootst mogelijke efficiëntie waarborgt. Dit is niet noodzakelijk altijd het niveau van de deelstaten, zoals teveel mensen ons nu willen doen geloven.
– Pleit voor een hiërarchie der normen
– Pleit voor de oprichting van een federale kieskring met de splisting van BHV
– Wil de krachten van de verschillende deelgebieden en van Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, verenigen en zo optimaal onze gemeenschappelijke troeven uitspelen