B Plus heeft zich in de afgelopen jaren altijd ingespannen om een sterke federalistische argumentatie op te bouwen, voor wat de communautaire en institutionele materies betreft. Deze argumentatie werd opgesteld om een evenwichtige staatshervorming en een federaal, solidair en efficiënt België te promoten. Bij de opstelling van de talrijke teksten door onze beweging, werd er steeds over gewaakt een aanvaardbaar compromis, zowel voor de Vlamingen als voor de Franstaligen, te vinden. Bovendien konden deze teksten rekenen op de steun en de instemming van het overgrote deel van onze 4000 leden.

In het kader van de nota van Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte, was B Plus natuurlijk genoodzaakt haar standpunten te herevalueren. Na intern overleg spreekt B Plus zich dan ook uit voor een onverwijlde hervatting van de onderhandelingen met zeven (N-VA, PS, SP-A, Ecolo, Groen! CDH en CD&V), op basis van de nota Vande Lanotte. Hieronder kan men onze analyse van deze nota terugvinden:

(1) Materies met betrekking tot de sociale zekerheid: teleurstellend.
Het communautiseren van de kinderbijslag en een deel van de gezondheidszorg betekent een belangrijke afbreuk van de bestaande solidariteitsmechanismen tussen alle Belgen. Het feit dat alle sociale uitkeringen op het federaal niveau gehandhaafd blijven, wordt als positief beoordeeld, maar wij geloven toch dat de doos van Pandora geopend wordt. In nationalistische middens spreekt men reeds van een zevende staatshervorming indien deze tekst aanvaard wordt.

(2) Andere belangrijke overdrachten van bevoegdheden: een opening is mogelijk.
• Justitie
B Plus staat open voor een gedeeltelijke regionalisering van Justitie, op voorwaarde dat de bevoegdheidspakketten homogeen blijven en dat de juridische sector geraadpleegd wordt. Daarenboven lijkt het ons meer dan gegrond dat regionale materies door een regionale rechtbank beoordeeld worden, zeker in het kader van een modern federaal systeem.
• Verkeersreglement
B Plus ziet niet onmiddellijk het belang in van een dergelijke maatregel, maar is bereid dit te aanvaarden, om een aanvaardbaar compromis voor iedereen te kunnen bereiken.
• Werkgelegenheid
B Plus is bereid om de regionalisering van de werkgelegenheid te aanvaarden, zoals die in de nota Vande Lanotte voorgesteld werd.

(3) Modernisering van het politiek bestel: waar is de federale kieskring?
B Plus verwelkomt de volgende stappen vermeld in de nota, hoewel er duidelijk moet afgewacht worden in hoeverre deze stappen concreet in werking zullen gesteld worden:
• Hervorming van de Senaat tot een ontmoetingsplaats voor de verschillende gemeenschappen, naar analogie met het model van de Duitse Senaat. Een dergelijke instelling, in zoverre dat er echt belangrijke bevoegdheden worden aan toegekend, is een aanzienlijke verbetering van ons federaal systeem.
• De oprichting van een Stadsgemeenschap rond Brussel die zich bezighoudt met de problematiek met betrekking tot de mobiliteit, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening.
• Mogelijkheid tot het opstellen van tweetalige lijsten voor de regionale verkiezingen in Brussel.
B Plus betreurt dat de vernieuwingslogica niet tot op het einde werd toegepast en dat de oprichting van een federale kieskring voor de Kamer, niet in de tekst werd opgenomen, evenmin als een zekere graad van een hiërarchie der normen, zoals dat in alle federale systemen het geval is.

(4) BHV en Brussel: bevredigend.
B Plus neemt nota van de splitsing van het kiesdistrict van BHV, hetgeen door de beweging reeds gedurende jaren ondersteund wordt. Onze beweging betreurt echter dat, om het kiessysteem voor de twee taalgemeenschappen nog te versterken, de oprichting van een nationale kieskring niet aan het pakket werd toegevoegd. Gekoppeld aan een versoepeling van de omzendbrieven Peeters en aan het creëren van de mogelijkheid voor de Franstaligen, die in de zes faciliteitengemeenten wonen, om in Brussel te kunnen stemmen, lijkt het geheel evenwichtiger.
De interne hervormingen in het Brussels Gewest lijken eveneens aanvaardbaar en noodzakelijk.

(5) Financieringswet: bevredigend.
B Plus is altijd voorstander geweest van een grotere responsabilisering van de gefedereerde entiteiten en van een beperkte fiscale autonomie voor de Regio’s. Op voorwaarde natuurlijk dat het sleutelprincipe volgens dewelke geen van de betrokken Regio’s door de wijziging van de financieringswet verarmd wordt, is B Plus voorstander van een herziening van deze wet.
Bovendien is B Plus ervan overtuigd dat een herfinanciering van Brussel absoluut noodzakelijk is, zodanig dat deze regio haar functies van hoofdstad van Europa, België en Vlaanderen, optimaal kan uitoefenen.