B Plus, een beweging die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België, is bijzonder verontrust over de actuele politieke ontwikkelingen i.v.m. de toekomstige structuur van het land en is er dan ook van overtuigd dat de federale verkiezingen van 2014 bepalend zullen zijn voor de toekomst van België. Niet in het minst omdat sommige politieke partijen er openlijk voor pleiten om het confederalisme vanaf dat jaar in België in te voeren, een staatsstructuur die door B Plus als een verdekte vorm van het separatisme beschouwd wordt. In dit kader hoeven we maar te verwijzen naar de talloze interventies van de kopstukken van separatistische partijen en bewegingen en naar de recente uitspraken van Mr. Geert Bourgeois (N-VA), Vice-Minister-President van de Vlaamse regering, in “De Standaard” en het “Nieuwsblad” van zaterdag 16 maart 2013. B Plus is ervan overtuigd dat de beweging hierin niet alleen staat en dat vele burgers zich terecht vragen stellen over de institutionele toekomst van het land. De verdedigers van het confederalisme geven trouwens enkel maar vage antwoorden op de concrete vragen die men hen hierover in toenemende mate, gelukkig maar, stelt. Alle partijen, bewegingen, verenigingen… die pleiten voor het behoud van België en die zich afzetten tegen elke vorm van separatisme staan dus dit en volgend jaar voor een enorme uitdaging, namelijk de verantwoordelijke politici en de burgers ervan overtuigen dat het behoud van België de enige en beste oplossing is voor de communautaire en institutionele problemen die ons land momenteel kent. B Plus neemt in ieder geval deze uitdaging aan en is bereid om, in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, extra te investeren om deze doelstelling te bereiken. Het is in deze optiek dat B Plus alle bewegingen en verenigingen die ijveren voor het behoud van België en alle politieke partijen op een verkennend gesprek heeft uitgenodigd om te peilen naar de mogelijkheid om, in het kader van de verkiezingen van 2014, nauwer samen te werken en/of activiteiten te coördineren. B Plus is er namelijk van overtuigd dat een tijdelijke samenwerking voor welbepaalde acties en evenementen met diegenen die dezelfde doelstelling nastreven, de beste garanties tot slagen biedt; samen, en nu nog meer dan ooit, staan we nu eenmaal sterker. De beweging is er zich terdege van bewust dat elke partij, beweging, vereniging… haar eigen accenten verdedigt, maar is er anderzijds van overtuigd dat een gemeenschappelijke noemer kan gevonden worden waaronder gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd.