Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse gemeenschap (en niet van de Vlaamse natie waarover hij zo graag spreekt) pleit Minister-President Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming.
Door een bijkomende overheveling van nog meer bevoegdheden eist hij weer opnieuw dat het bestuur van het land, volgens een strikt confederaal model, wordt overgenomen door Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

B Plus zal blijven doorgaan met het pleiten voor een federaal, solidair en efficiënt België met Gewesten in evenwicht en verzet zich dan ook met klem tegen elke vorm van separatisme. De beweging kiest resoluut voor een evenwichtig federaal België, waarin zowel belang gehecht wordt aan de eenheid van het land als aan de autonomie van de deelstaten. Een federaal België is de enige en beste oplossing om aan al de verzuchtingen van de bevolking en de gemeenschappen in het land te voldoen. De toegevoegde waarde van een Belgische federale staat bestaat erin dat deze staatsvorm alle ruimte biedt voor de maximale ontplooiing van alle taal- en cultuurgemeenschappen die op het grondgebied samenleven. Het federalisme kan trouwens de democratie nog verfijnen en zelfs nog verrijken.

B Plus stelt vast dat de huidige complexe structuren het werk op het terrein nodeloos ingewikkeld maken. B Plus pleit daarom voor de invoering van het subsidiariteitsprincipe zodanig dat de bevoegdheden aan dat niveau worden toegekend waar de meeste garanties voor een efficiënt beleid gegarandeerd worden; aan dat niveau waar de bevoegdheden, rechten en plichten met de grootst mogelijke efficiëntie worden uitgevoerd, waar iedereen bij wint en die ten goede komt aan alle burgers van dit land, zonder onderscheid.
Dit betekent uiteraard dat, waar nodig, bevoegdheden opnieuw naar het federale niveau moeten kunnen overgeheveld worden en omgekeerd.

Laten we niet vergeten dat verschillende parlementariërs uit alle gewesten van het land verklaren voorstander te zijn van een herfederalisering van sommige bevoegdheden.