B Plus houdt eraan Elio Di Rupo en de andere onderhandelaars te feliciteren voor het bereikte ‘Vlinderakkoord’ dat wij in zijn totaliteit als positief beoordelen. BHV wordt op een tamelijk zuivere manier opgesplitst. B Plus verkoos echter de invoering van een federale kieskring in plaats van de nu voorziene compensaties. Alleen een federale kieskring maakt het immers mogelijk dat alle Belgen electoraal op dezelfde manier behandeld worden. De financieringswet is zeer verdedigbaar. Wel wenst B Plus een 5-jaarlijkse evaluatie met herzieningsmogelijkheid betreffende de effecten van de wet op de federale Staat en de deelstaten. Inzake de overdrachten van bevoegdheden is B Plus verheugd dat de essentie van de gezondheidszorgen, de essentie van justitie evenals de wegcode, de brandweer en de civiele bescherming uiteindelijk federaal blijven. Overigens is nu wel duidelijk het bewijs geleverd dat het afsluiten van een communautair akkoord, met de N-VA en het FDF aan de onderhandelingstafel, onmogelijk is.

Nu met het “Vlinderakkoord” het grondplan voor een nieuw België op de tekentafel ligt, is B Plus ervan overtuigd dat het echte werk nu pas begint. De samenwerkingsakkoorden tussen de deelstaten moeten gemoderniseerd worden en alle initiatieven (burgerinitiatieven, politieke initiatieven) die het slaan van bruggen tussen de Gemeenschappen promoten, moeten aangemoedigd en opgevoerd worden. Met als doel deze vernieuwingswerken op een zo efficiënt mogelijke manier ten uitvoer te brengen, vraagt B Plus aan de formateur een Minister belast met de federale cohesie in zijn nieuwe regering op te nemen. Deze Minister zou o.a. de volgende bevoegdheden op zich moeten nemen:

• Het aanmoedigen van het zoeken naar een compromis telkenmale er een blokkering of een onenigheid tussen de deelstaten onderling en/of tussen de deelstaten en de federale staat dreigt. Het is van cruciaal belang dat onze verschillende machtsniveaus de violen op elkaar afstemmen wanneer het gaat om onze standpunten in Europa te verdedigen of om zeer gevoelige dossiers af te werken, zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Holding, aandeelhouder van Dexia.
• Het aansporen van de Regio’s en de Gemeenschappen om onderlinge akkoorden af te sluiten, of het nu gaat over tewerkstelling of over cultuurbeleid. Er bestaan in deze domeinen trouwens hemeltergende tekortkomingen.
• Het ter beschikking stellen van specifieke budgetten om grote nationale (sportieve, economische of culturele) evenementen op touw te zetten.