Mijnheer de Eerste Minister,
Geachte Heer Di Rupo,

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste actiepunten van B Plus, een niet-partijgebonden drukkingsgroep die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.

Onze beweging is inderdaad de mening toegedaan dat in een echt democratisch systeem die naam waardig, een permanente dialoog noodzakelijk is tussen de ganse bevolking en de verkozenen die in naam van deze bevolking beslissingen nemen en er verantwoording voor moeten afleggen.
In een federale staat zoals België is de organisatie hiervan niet zo eenvoudig, ondermeer omdat er in ons land geen nationale partijen bestaan. Dit heeft tot gevolg dat aan de Belgische federale bevolking een rechtstreekse democratische binding met de federale regering ontzegd wordt.
De gewestelijke regeringen worden gelegitimeerd door de gezamenlijke kiezers van elke regio. Op het federale niveau bestaat er geen electorale band tussen de globale bevolking van het land en het bestuur van de federatie. Een groot deel van de kiezers kan niet stemmen voor de helft van de leden van de federale regering of voor hun partijen.
Het feit dat de electorale ruimte momenteel opgesplitst wordt langs de taalgrens, heeft bovendien tot gevolg dat de kandidaten aangezet worden om binnen hun eigen taalgroep aan onderling opbod te doen. Dit heeft dan weer een groeiende tegenstelling tussen de taalgemeenschappen tot gevolg.
Om dit democratisch deficit recht te zetten pleit B Plus dan ook voor de invoering van een federale kieskring. Dit houdt in dat een aantal zetels van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegekend wordt aan een kieskring die het ganse territorium van de federale staat omvat. Dit zal de kandidaten er toe aanzetten om rekening te houden met de kiezers aan de andere kant van de taalgrens, hetgeen het wederzijds overleg en een vlottere besluitvorming in de hand zal werken, ook bij de onderhandelingen voor de vorming van een regering.

Om de invoering van de federale kieskring in ons land op een ludieke manier te promoten heeft de beweging in 4 grote steden van ons land een simulatie georganiseerd van de federale verkiezingen van 2014 na de invoering van de federale kieskring (Gent, 7 september 2013 – Brussel, 28 september 2013 – Antwerpen, 16 november 2013 – Charleroi, 23 november 2013). Tijdens deze acties werden de voorbijgangers in de drukke winkelstraten van deze 4 steden uitgenodigd om enkel hun stem uit te brengen op kandidaten van de andere kant van de taalgrens; Nederlandstaligen stemden dus op Franstaligen en omgekeerd.
Uiteindelijk hebben meer dan 1.200 burgers (Nederlandstaligen en Franstaligen) aan deze simulatie deelgenomen en hun stem uitgebracht. Bovendien bleek uit de diverse contacten tijdens deze acties dat er wel degelijk bij de bevolking een draagvlak bestaat en dat een ruime meerderheid voor het inrichten van dergelijke kieskring gewonnen is.
Ter informatie, de globale resultaten van deze verkiezing:

Bij het opteren voor de invoering van een federale kieskring staat B Plus niet alleen: Uzelf, verschillende politieke partijen van beide kanten van de taalgrens en de overgrote meerderheid van hun jongerenbewegingen hebben zich publiek achter het idee geschaard. Wij kunnen er ons alleen maar op verheugen.

Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming, dat deel uitmaakt van het federaal regeerakkoord van december 2011, stelt over de federale kieskring dat: “Een specifieke parlementaire commissie zal dit werk verder zetten door met name: (…) de kwestie van een federale kieskring voor de Kamer te bekijken.” Tot op de dag van vandaag werd deze commissie echter nog steeds niet bijeengeroepen, niettegenstaande de geciteerde passage uit het Institutioneel Akkoord stelt dat deze parlementaire commissie nog deze legislatuur dient samen te komen. In deze context verwijzen wij ook naar onze Open brief van 24 juni 2013, gericht aan de Heren Wathelet en Verherstraeten, Staatssecretarissen bevoegd voor Staatshervorming, waarin B Plus aandringt op de snelle bijeenroeping van deze commissie.

Wij naderen echter stilaan het einde van het jaar en de parlementaire commissie die deze materie nog vóór de verkiezingen van 2014 moet behandelen, is nog steeds niet samengeroepen.

Met het oog op concrete resultaten zijn wij dan ook zo vrij, Mijnheer de Eerste Minister, om aan te dringen op de bijeenroeping van deze Commissie. Bovendien hadden wij graag vernomen wanneer deze bijeenroeping gepland wordt en, in voorkomend geval, wat van deze commissie in de huidige omstandigheden kan verwacht worden.

U bij voorbaat dankend voor uw antwoord tekenen wij inmiddels,

Met de meeste hoogachting.
Ludwig Vandenhove, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Bertrand Waucquez, Voorzitter van het Directiecomité
Willy Peerens, Secretaris-generaal

Fichier lié : NEDERLANDSTALIGE STEMMEN.jpg