Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming, dat deel uitmaakt van het federaal regeerakkoord van december 2011, stelt over de federale kieskring het volgende:

“Een specifieke parlementaire commissie zal dit werk verder zetten door met name: (…) de kwestie van een federale kieskring voor de Kamer te bekijken.”

Op heden werd er nog geen specifieke parlementaire commissie bijeengeroepen. Overeenkomstig de geciteerde passage uit het Institutioneel Akkoord dient deze parlementaire commissie nog deze legislatuur samen te komen.

B Plus ontvangt steeds meer signalen over het nut van dergelijke federale kieskring als link tussen alle Belgen. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op een efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land. In het huidige België bestaat deze band echter niet: Vlamingen kunnen niet kiezen voor Franstaligen en omgekeerd. Bovendien lijkt het taalverschil van de publieke opinie de kandidaten, zelfs indien ze federale ambities koesteren, er toe aan te zetten zich enkel te beperken tot hun eigen taalgemeenschap en er hun standpunten nog verder te verstrakken. Om dit democratisch deficit recht te zetten is de invoering van een federale kieskring onontbeerlijk. Op die manier kan de burger zijn instemming maar ook zijn afkeuring laten blijken voor het beleid dat door de verschillende mandatarissen gevoerd wordt.

Gezien deze parlementaire commissie nog vóór de verkiezingen van 2014 moet samenkomen en met het oog op concrete resultaten zijn wij zo vrij om aan te dringen op de bijeenroeping van de commissie. Graag hadden wij willen vragen wanneer dit zal gebeuren en wat van deze commissie verwacht kan worden.