REACTIE OP BRIGITTE GROUWELS: B-PLUS IS WEL BEGAAN MET LOT BRUSSELSE VLAMINGEN

Brussels Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) laat in een persmededeling dd. 19.4.2007 weten dat zij bedankt voor de appreciatie die B-Plus haar onlangs gaf omdat zij pleitte voor een “Belgisch Brussel”, waarbij tweetaligheid een essentiële factor is. De appreciatie is evenwel niet wederzijds, aldus Grouwels, aangezien B-Plus zich nooit zou bekommerd hebben over het on-Belgische optreden van de Franstalige Brusselse politieke meerderheid en over de stelselmatige afbraak van de tweetaligheid bij de Brusselse besturen, aldus de staatssecretaris.

B-Plus herhaalt in een reactie de eerder uitgesproken waardering voor het pleidooi van Brigitte Grouwels voor een “Belgisch Brussel” en erkent dat zij veel inspanningen op het terrein verricht om de gelijkberechtiging van het Nederlands ten opzichte van het Frans in Brussel te verzekeren. Nochtans heeft de staatssecretaris het bij het verkeerde eind wanneer zij B-Plus eenzijdigheid verwijt. B-Plus verdedigt namelijk sedert geruime tijd de idee van de wederkerige solidariteit in België. Van de Franstaligen vragen we dat zij solidair zijn ten aanzien van de taalgevoeligheden van de Vlamingen. Van de Vlamingen vragen we dat zij solidair zouden zijn met de streken in Wallonië die het economisch minder goed doen.

In tal van geschriften werd deze idee reeds door B-Plus verdedigd:

1)
Dat de solidariteit in de twee richtingen moet lopen, werd zopas door B-Plus nog beklemtoond tijdens de persconferentie naar aanleiding van de voorstelling van ons institutioneel programma 2007.

2)
In Knack dd. 14.3.2007 lieten zowel Wilfried Martens (CD&V) als Tony Van de Calseyde van B-Plus zich in een interview nog zeer kritisch uit ten aanzien van het FDF.

3)
In een opiniestuk in Le Soir dd. 20/21.1.2007 pleitte één van de bestuursleden van B-Plus in een opiniestuk met als titel “Bye-bye à l’unilinguisme” nog radicaal tegen de gedachte van de eentaligheid in Brussel met diverse, niet mis te verstane vingerwijzigingen aan enkele Franstalige extremisten.

4)
B-Plus viel voorts in een persbericht naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 de beslissing van de MR aan om geen Vlamingen toe te laten op haar lijsten in de Brusselse gemeenten (zie B-Flash, zomer 2006). De invloed van het FDF liet zich hier duidelijk gelden. Eén van de MR-leden van B-Plus, bood hier trouwens actief verzet tegen en pleitte er herhaaldelijk voor om de lijsten open te stellen voor Vlamingen van zusterpartij VLD.

5)
B-Plus laat in zijn ledenblad B-Flash regelmatig het woord aan stemmen die tegen sommige communautaire excessen opkomen, ook wanneer die zich aan Franstalige kant situeren (zie B-Flash zomer 2006 over o.m. de Wooncode en de Cocof)

6)
In onze nota betreffende Brussel-Halle-Vilvoorde (dd.oktober 2005), pleitte B-Plus voor een splitsing van dit kiesarrondissement, en wel op de wijze die de Vlamingen in Brussel het minst zou schaden, nl. middels het voorzien van de nodige waarborgen voor de Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel. Deze splitsing werd gekoppeld aan een maatregel die de Vlamingen én de Franstaligen tot voordeel zou strekken, nl. de oprichting van een federale kieskring. B-Plus verkoos deze maatregel als “compensatie” voor de splitsing, boven een aantasting van de taalrechten die de Vlamingen verworven hebben en die op sommige plaatsen helaas inderdaad nog steeds niet vanzelfsprekend zijn. In diezelfde nota pleit B-Plus ten aanzien van de Franstaligen voor een begrijpende houding ten aanzien van de Vlaamse taalgevoeligheden. Ook wordt de dubbelzinnige houding van sommige Franstaligen aangeklaagd die in eigen streek weliswaar het territorialiteitsprincipe bepleiten, maar in de Brusselse Rand dan weer het personaliteitsprincipe laten primeren.

Deze lijst met voorbeelden is zeker niet limitatief. De kritiek van de Staatssecretaris is dus ongegrond. Wij nemen aan dat dit op een misverstand berust. En om te bewijzen dat het tweetalige karakter van onze hoofdstad ons wel degelijk sterk aanbelangt, zal B-Plus ingaan op de suggestie van Brigitte Grouwels en op korte termijn door middel van een ludieke actie campagne voeren in die zin.