Standpunten

Bplus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van Bplus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van Bplus bestaan uit mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van Bplus.

Deze basisbeginselen worden door Bplus nu al geruime tijd toegepast op de Belgische samenleving. Zij werden vertaald in een strijd voor het behoud van België als federale staat. Deze strijd is nodig, want zowel in het noorden als in het zuiden van het land gaan nog steeds stemmen op om ons Belgisch samenlevingsmodel op te doeken.

Sinds 1970 werd de Belgische staat gemiddeld één keer om de 7 jaar ingrijpend hervormd. Bplus pleit er niet voor om de staatshervorming te bevriezen, maar wel om meer oog te hebben voor de samenhang van de Belgische federatie. Een staatshervorming moet erop gericht zijn om de belangen van alle bevolkingsgroepen van het federale België beter te kunnen dienen. Zij moet België en zijn deelgebieden beter bestuurbaar maken. Een staatshervorming met als enig doel het Belgische niveau zoveel mogelijk af te slanken, staat niet in het teken van beter bestuur en is verwerpelijk.

De belangrijkste vertegenwoordigers van de huidige Vlaamse Beweging hebben niet als doel om België beter te besturen, wel integendeel. Zij eisen separatisme of confederalisme en zullen er desnoods zelf voor zorgen dat België moeilijker bestuurbaar wordt door het communautaire vuur zoveel mogelijk op te poken. Deze Vlaamse Beweging is echter slechts een ontspoorde uitloper van een gerechtvaardigde, sociale (taal-)strijd die ooit een breed draagvlak bij de bevolking had, en waarin ook leden van B Plus hebben meegestreden. In tegenstelling tot vroeger, berust het eisenpakket van de huidige Vlaamse Beweging slechts op een uiterst klein draagvlak bij de Belgische bevolking. De overgrote meerderheid van Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstalige Belgen wensen niet dat België zou barsten.

Voor Bplus zijn volgende stappen in de staathervorming dan ook enkel geloofwaardig, indien ook het federale niveau opnieuw versterkt wordt. De leuze “Al wat we zelf doen, doen we beter”, is voorbijgestreefd. Een aantal beleidsmakers en vertegenwoordigers van de hedendaagse Vlaamse Beweging zijn nog niet tot dit besef gekomen. Zij blijven sterke, middelpuntvliedende krachten vormen en hechten geen belang meer aan het Belgische niveau. Zij zullen Bplus als middelpuntzoekende kracht op hun weg vinden.

Wie onze bestuurders zijn, onze stemgerechtigde leden en oprichters, wat onze voorbije acties waren en wat wij in de toekomst nog zullen ondernemen, wat onze uitgewerkte standpunten zijn, waar in België Bplus actieve cellen heeft, en nog zoveel meer, kan u allemaal op deze website zien. Wij hopen dat de site u voldoende informatie verschaft, maar u kan ons uiteraard nog steeds contacteren voor bijkomende inlichtingen.

Het Directiecomité

708150186343119

1. INLEIDING
De Belgische bevolking wil meer stabiliteit, meer coherentie, meer transparantie en een grotere doeltreffendheid van het beleid op alle niveaus.
De overgrote meerderheid van de bevolking wil niet dat België barst, wenst niet dat de solidariteit tussen de burgers van dit land wordt verbroken.
De bevolking wenst integendeel dat de sinds 1970 doorgevoerde staatshervormingen ertoe bijdragen om van België een levenskrachtige staat te maken, waarin het idee “eenheid in verscheidenheid” als een belangrijke waarde beschouwd wordt.
Vanuit democratisch oogpunt is het trouwens bedenkelijk dat heel wat aanhangers van de separatistische partijen toch voorstander zijn van het voortbestaan van een Belgische staat.
2. EEN VISIE OP HET BELGIË VAN DE TOEKOMST
B Plus is een pluralistische en niet-partijgebonden beweging die zich wil zich inzetten voor een versterking van de Belgische staat vanuit een universeel, democratisch en vooruitstrevend ideologisch project. Dit project gaat ervan uit dat een moderne staat stoelt op volwassen burgerschap, verantwoordelijkheidszin, samenhorigheid en solidariteit en niet op een etnische, culturele identiteit.
Deze visie is ontstaan op basis van de dagelijkse democratische praxis en op basis van de eerbied voor de mensenrechten. Een moderne staat is geen natiestaat in de traditionele zin van het woord. België is vanuit die optiek geen achterhaalde multinationale staat, maar een toekomstgerichte staat, gebaseerd op een meertalige democratie en op een civiek samenhorigheidsgevoel.
De visie van B Plus op het België van morgen is dan ook gebaseerd op de volgende algemene principes:
a. Een federaal België
België moet gezien worden als een multicultureel en democratisch project waarbij heimwee naar een oud unitair verleden geen oplossingen biedt. Het bevorderen van een multicultureel België in een echt federaal verband, toekomstgericht en open naar Europa en de wereld toe, is dan ook het België waar B Plus voor staat; een België met zelfrespect en aantrekkelijk voor zowel de eigen bevolking als voor de buitenwereld.
B Plus stelt dat het recht de eigen culturele identiteit te beleven behoort tot de fundamentele rechten van de mens. In dit kader is een federaal België de enige en beste oplossing om aan al de verzuchtingen van de bevolking en de gemeenschappen in het land te voldoen. De toegevoegde waarde van een Belgische federale staat bestaat erin dat deze staatsvorm alle ruimte biedt voor de maximale ontplooiing van alle taal- en cultuurgemeenschappen die op het grondgebied samenleven. Het federalisme kan trouwens de democratie nog verfijnen en zelfs nog verrijken.
In deze optiek verzet B Plus zich dan ook met klem tegen elke vorm van separatisme en kiest de beweging resoluut voor een evenwichtig federaal België, waarin zowel belang gehecht wordt aan de eenheid van het land als aan de autonomie van de deelstaten.
Niettegenstaande het feit dat er heel wat verkeerde interpretaties bestaan over de term “Confederalisme”, dat het huidige België enkele confederale trekken vertoont en dat klaarblijkelijk sommige Belgische politieke partijen momenteel het confederalisme zien als een ver doorgedreven vorm van het federalisme, beschouwt B Plus het confederalisme als een verdekte vorm van het separatisme.
In een federaal land worden de bevoegdheden van de staat verdeeld tussen de centrale overheid en de deelstaten. Via zijn gekozen vertegenwoordigers neemt de burger deel aan de politieke besluitvorming, zowel op het niveau van de federale staat als op het niveau van de deelgebieden. Dit is niet het geval in een confederatie waar sommigen voor pleiten; een confederatie is immers een unie tussen soevereine staten die overeenkomen om bepaalde aangelegenheden gemeenschappelijk te regelen. Dit heeft als onmiddellijk gevolg dat de burger niet in alle materies betrokken wordt waardoor een democratisch deficit ontstaat en een halt wordt toegeroepen aan de solidariteit en de stabiliteit.
b. Een solidair België
Solidariteit tussen gemeenschappen, generaties, standen en personen van verschillende herkomst of met een verschillende moedertaal is het cement van elke maatschappij.
Het zijn vooral de nationalistische partijen die het huidig Belgisch systeem van de solidariteit in vraag stellen en ge(mis)bruiken als één van de argumenten en drijfveren om een splitsing van het land te rechtvaardigen.
Het is opvallend dat in grote federale staten zoals Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en Australië, de belangrijkste interpersoonlijke solidariteitsstromen op het hoogste niveau georganiseerd worden. Door een ruime spreiding van het risico is men beter bestand tegen de gevolgen van economische of demografische schokken.
In deze optiek pleit B Plus dan ook voor een interpersoonlijke solidariteit in ons land: burgers moeten kunnen geholpen worden in geval van nood, los van de plaats waar ze wonen of de taal die ze spreken.
Bovendien pleit B Plus ook voor een solidariteit tussen de deelstaten. Door de interregionale transfers wordt ongewenste competitie tussen de deelstaten vermeden hetgeen kan leiden tot sociale dumping.
c. Een efficiënt België
Elke institutionele entiteit kan maar overleven en tegemoet komen aan de wensen van elke burger, indien haar structuren en haar organisatie op een efficiënte manier worden opgebouwd. Een samenhangend federaal model veronderstelt eveneens een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de verdeling van de bevoegdheden.
In dit domein is B Plus duidelijk: de Belgische federale staat zoals we die nu kennen, kan op een meer efficiënte manier georganiseerd en gestructureerd worden:
(1) Vereenvoudiging van de staatsstructuren
Momenteel zijn er in België zes niveaus die tussenkomen in de politieke besluitvorming: Europa – Het federale België – De Gewesten – De Gemeenschappen – De Provincies – De Steden en Gemeenten. De huidige Belgische staatstructuur is ondoorzichtig en onbegrijpelijk geworden voor de burger van dit land, extreem ingewikkeld en wat nog belangrijker is, leidt tot ondoordachte versplintering, onnodige kosten en inefficiëntie op het terrein. Het land riskeert op deze manier onbestuurbaar te worden, met een splitsing als “logisch” antwoord.
B Plus pleit dan ook voor een open en transparant debat dat te gronde wordt gevoerd om het aantal beslissings- en beleidsniveaus in te perken, waarbij efficiëntie als belangrijkste maatstaf gehanteerd wordt. Zonder te willen terugkeren naar het unitaire België, een vereenvoudigde staatsstructuur, op basis van de grootst mogelijke efficiëntie, is immers de beste garantie voor een leefbare en vooral betaalbare federale staat.
(2) Het subsidiariteitsprincipe
B Plus stelt vast dat de huidige complexe structuren het werk op het terrein nodeloos ingewikkeld en bijna onuitvoerbaar maken. B Plus pleit daarom voor de invoering van het subsidiariteitsprincipe zodanig dat de bevoegdheden aan dat niveau worden toegekend waar de meeste garanties voor een efficiënt beleid gegarandeerd worden; aan dat niveau waar de bevoegdheden, rechten en plichten met de grootst mogelijke efficiëntie worden uitgevoerd, waar iedereen bij wint en die ten goede komt aan alle burgers van dit land, zonder onderscheid. Dit betekent uiteraard dat, waar nodig, bevoegdheden opnieuw naar het federale niveau moeten kunnen overgeheveld worden en omgekeerd.
(3) Evenwicht tussen het federaal niveau en de deelstaten
Een samenhangend en evenwichtig federaal systeem veronderstelt een zo duidelijk mogelijk omschreven bevoegdheidsverdeling. De besluitvorming moet voor de burger begrijpelijk en doorzichtig zijn. Ondertussen beschikt België wel over een Grondwettelijk Hof om bevoegdheids- en belangenconflicten te beslechten, maar het zou veel efficiënter zijn indien de conflicten in de eerste plaats vermeden zouden worden.
Om efficiënt te kunnen werken, moeten de bevoegdheden zich op het meest efficiënte niveau bevinden: de federale staat of de deelstaten.
De dagelijkse praxis leert echter dat de concrete toepassing van het principe van exclusieve bevoegdheden kan leiden tot inefficiënte en absurde situaties op het terrein. Om dergelijke situaties te vermijden die indruisen tegen elke vorm van efficiëntie en coherentie, pleit B Plus voor creëren van de mogelijkheid om dossiers van conflictueuze situaties door het federaal niveau te laten behandelen en op te lossen.
Kortom B Plus pleit voor meer coherentie tussen de regio’s van het land door de toepassing van het samenwerkingsfederalisme.
(4) Een federale kieskring
Een echt democratisch systeem vereist een permanente dialoog tussen de ganse bevolking en de verkozenen die in naam van deze bevolking beslissingen nemen en er verantwoording voor moeten afleggen.
In een federale staat zoals België is de organisatie hiervan niet zo eenvoudig, ondermeer omdat er in ons land geen nationale partijen bestaan. Dit heeft tot gevolg dat aan de Belgische federale bevolking een rechtstreekse democratische binding met de federale regering ontzegd wordt.
De gewestelijke regeringen worden gelegitimeerd door de gezamenlijke kiezers van elke regio. Op het federale niveau bestaat er geen electorale band tussen de globale bevolking van het land en het bestuur van de federatie. Een groot deel van de kiezers kan niet stemmen voor de helft van de leden van de federale regering of voor hun partijen. Het feit dat de electorale ruimte opgesplitst wordt langs de taalgrens, heeft bovendien tot gevolg dat de kandidaten aangezet worden om binnen hun eigen taalgroep aan onderling opbod te doen. Dit heeft dan weer een groeiende tegenstelling tussen de taalgemeenschappen tot gevolg.
Om dit democratisch deficit recht te zetten pleit B Plus voor de invoering van een federale kieskring. Dit houdt in dat een aantal zetels van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegekend wordt aan een kieskring die het ganse territorium van de federale staat omvat. Dit zal de kandidaten er toe aanzetten om rekening te houden met de kiezers aan de andere kant van de taalgrens, hetgeen het wederzijds overleg en een vlottere besluitvorming in de hand zal werken, ook bij de onderhandelingen voor de vorming van een regering.
(5) Een efficiënt statuut voor Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Stad, hoofdstad van ons land, Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en zetel van de Europese Commissie, hebben een niet te onderschatten rol en verantwoordelijkheid als ontmoetingsplaats van gemeenschappen van het land.
Bovendien is Brussel geëvolueerd naar een multiculturele gemeenschap met heel wat taalgemengde gezinnen en een sterke aanwezigheid van burgers waarvan de moedertaal noch het Nederlands, noch het Frans is.
Omwille van deze rol en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan, pleit B Plus dan ook voor een doordacht, efficiënt, transparant en coherent statuut voor Brussel. B Plus is onder andere van oordeel dat de wetgevende macht van Brussel op hetzelfde niveau geplaatst zou moeten worden als dat van Vlaanderen of Wallonië, wat zou overeenstemmen met de realiteit van een federaal land met 3 (of 4) Gewesten.
B Plus aanvaardt het idee van een beperkte voogdij van de Belgische staat over het Brussels gewest gezien de hoofdstedelijke rol van Brussel. Behoudens dit gegeven geniet het Brussels gewest dezelfde autonomie als de andere gewesten en is B Plus gekant tegen elke vorm van cobeheer van de Vlaamse en Waalse deelstaten, hetgeen volkomen ondemocratisch en inefficiënt zou zijn.
3. EEN EUROPESE VERANTWOORDELIJKHEID
De visie van B Plus op de Belgische federale staat is niet alleen van nationaal, maar ook van internationaal en Europees belang. België ligt immers op het kruispunt van de Latijnse en Germaanse cultuur. Het land moet dus kunnen bewijzen dat een meertalige en multiculturele democratie levenskrachtig kan zijn. Het uiteenvallen van de Belgische federatie zou voor de Europese Unie een heel slecht signaal zijn.
4. PROMOTIE VAN DE MEERTALIGHEID
Om verdere polarisatie tussen Vlamingen en Franstaligen te verminderen promoot B Plus de meertaligheid in zoveel mogelijk aspecten van het dagelijkse leven, mits natuurlijk de evenwichten ingeschreven in Artikel 4 van de Grondwet, te behouden.
5. B PLUS ALS CATALYSATOR
B Plus wil een katalysator zijn voor vernieuwende en vooruitstrevende ideeën. Verder wil de beweging de krachten bundelen en druk uitoefenen op de bestaande structuren. Dit betekent dat B Plus zich duidelijk zal uitspreken over de toekomstige uitdagingen waarmee België zal geconfronteerd worden.
B Plus pleit voor meer wederzijds vertrouwen, luisterbereidheid en zin tot samenwerken en zal zich blijvend afzetten tegen elke poging om de beide taalgroepen tegen elkaar op te zetten.
B Plus zal in die zin voorstellen formuleren en zal elk ander initiatief ondersteunen dat burgers uit de gemeenschappen dichter bij elkaar brengt zodanig dat zij elkaar beter leren kennen.

Brussel, 1 november 2013

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Een federaal België is slechts leefbaar indien, naast de autonomisten (die veel aan bod komen in de media), ook verzoenende krachten hun stem laten horen. B Plus is een pluralistische drukkingsgroep (geen politieke partij) met 4000 leden in de 3 Gewesten, uit alle lagen van de bevolking. B Plus ijvert voor een betere communautaire verstandhouding en verdraagzaamheid door een FEDERAAL, SOLIDAIR en EFFICIËNT België en verzet zich tegen het separatisme.

FEDERAAL BELGIË

Wij zien België als een multicultureel en democratisch project. Alle ernstige studies tonen overigens aan dat Vlamingen, Walen en Brusselaars willen samen leven in hetzelfde land. Heimwee naar een oud unitair verleden is steriel en biedt geen oplossing. B Plus pleit voor een evenwichtig federalisme dat evenveel belang hecht aan de eenheid van het land als aan de autonomie van de deelstaten.

SOLIDAIR BELGIË

Wij promoten de interpersoonlijke en intergewestelijke solidariteit in ons land. Het federaal karakter van de sociale zekerheid is één van onze voornaamste standpunten. Solidariteit is niet blind maar steunt op rechtvaardigheid en gaat samen met een responsabilisering van de federale staat en de deelstaten.

EFFICIËNT BELGIË

De bevoegdheden dienen aan de federale staat of aan de deelstaten toegekend te worden a priori op grond van het subsidiariteitsbeginsel en met het oog op een maximale efficiëntie. Dit houdt in dat bevoegdheden moeten kunnen verschuiven in beide richtingen (van federaal naar regionaal en omgekeerd). Dit veronderstelt eveneens een bepaalde mate van hiërarchie van de normen indien de deelstaten zich in een patstelling bevinden. Ook zal de oprichting van een federale kieskring het democratisch proces bevorderen.

BEKENDE LEDEN

LOUIS MICHEL, MELCHIOR WATHELET, MIEKE VOGELS, GEORGES GILKINET, EDDY BOUTMANS, KATTRIN JADIN, PHILIPPE BUSQUIN, ANNEMIE NEYTS, MIA DE VITS, PROF. ANNE MORELLI, PROF. MON DETREZ, DAVID WEYTSMAN, JEAN-YVES KITANTOU, PROF. JAN BLOMMAERT, PROF. ANDRÉ JAUMOTTE, PROF. DIETER LESAGE, PROF. SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER, PROF. SYLVAIN PLASSCHAERT, FREDDY WILLOCKX, HERVÉ JAMAR, HILDE CLAES, JOSY DUBIÉ, TONY MARY, ERIC DOMB, GEORGES JACOBS, LUDWIG VANDENHOVE, LUC VAN DER KELEN, WALTER ZINZEN, ALAIN DENEEF, JOSÉ VAN DAM, GEERT VAN ISTENDAEL, BENNO BARNARD, MONICA VAN PAEMEL, WIM HELSEN.

DIRECTIE

Raad van Bestuur: Ludwig Vandenhove (Voorzitter) – Kattrin Jadin (Ondervoorzitster)
Directiecomité: Bertrand Waucquez (Voorzitter) – Tony Van De Calseyde (Ondervoorzitter)
Politiek adviseur: Luc Van der Kelen
Secretaris-Generaal – Penningmeester: Willy Peerens

VOORNAAMSTE ACTIES

Debatten en inter-communautaire speed-dating.
Organisatie van de Vlaamse feestdag in Wallonië en van de Waalse feesten in Vlaanderen.
Organisatie van een fietstocht Doornik – Oudenaarde – Gent onder het motto ‘De rivier die ons samenbrengt – Ce fleuve qui nous unit’.
‘Jaarlijkse prijs voor politieke moed’.
Punctuele studies en dossiers.

Last update 2014-01-14 (BW)

Um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, gleich vorab: B Plus ist keine politische Partei und wird es auch nie sein. B Plus wurde 1998 als Interessengruppe, die über allen Parteien steht, gegründet. Sie bekämpft den Separatismus und unterstützt den wahren und ausgeglichenen Föderalismus.

Die B Plus-Mitglieder stammen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen. Sie sprechen mit einer Stimme und verbreiten mit großer Entschlossenheit die Botschaft von Toleranz und Solidarität in der Welt der Politik. Zusammen mit dem Respekt der Vielfalt bilden diese Werte die Grundlagen von B Plus.

Schon seit geraumer Zeit kämpft B Plus mittels dieser Grundprinzipien um den Erhalt des belgischen Föderalstaates. Dieser Kampf ist bitter nötig, denn – im Norden wie auch im Süden des Landes – sprechen sich immer wieder Stimmen gegen unser Zusammenleben aus.

Seit 1970 hat es in unserem Staat alle 7 Jahre durchschnittlich eine grundlegende Reform gegeben. B Plus ist nicht für einen Reformstopp sondern für den Zusammenhalt unseres Landes. So sollte eine Staatsreform im Sinne aller Bevölkerungsgruppen des föderalen Belgiens sein und die Staatsführung unseres Landes mit all ihren Bestandteilen optimieren. Denn eine Reform, welche die Föderalebene schwächt, ermöglicht auch keine gute Staatsführung und müsste deshalb verboten werden.

Die Hauptvertreter der Flämischen Bewegung möchten die belgische Staatsführung nicht verbessern, sondern fordern im Gegenteil die Staatsform des Separatismus oder Konföderalismus. Sie würden alles tun, was in ihrer Macht steht, um eine gesunde Staatsführung unseres Landes zu verhindern, indem sie den Gemeinschaftskonflikt anstacheln. Diese Flämische Bewegung ist ein entfernter Nachfolger einer gerechtfertigten Sprach- und Kulturbewegung, die großen Zuspruch seitens der Bevölkerung erhielt und an der mehrere B Plus-Mitglieder teilnahmen. Im Gegensatz zur Vergangenheit, erhalten die heutigen flämischen Forderungen allerdings nur geringen Zuspruch seitens der Bevölkerung. Denn ein Großteil der Flamen, Wallonen, Brüsseler und deutschsprachigen Belgier ist gegen eine Teilung des belgischen Staates.

Für B Plus ist jeder weitere Schritt der Staatsreform nur dann gerechtfertigt, wenn er auch die Föderalebene des Staates stärkt. Ein Großteil der Entscheidungsträger und Vertreter der aktuellen Flämischen Bewegung sieht dies allerdings anders. Deshalb wird sich B Plus ihnen immer wieder in den Weg stellen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Namen unserer Gründer und Mitglieder, eine Auflistung unserer Aktionen in der Vergangenheit und solcher, die wir noch veranstalten möchten, Stellungnahmen unsererseits, die Liste unserer Lokalstellen und noch vieles mehr. Diese Internetseite ermöglicht es Ihnen, uns genauestens kennenzulernen. Falls Sie dennoch Fragen haben, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.