Naar inhoud
De recentste acties van B Plus zijn voor een groot deel gebaseerd op de tekst, genaamd Pact voor België.  De tekst van het Pact voor België kwam eind 2019 tot stand in de schoot van B Plus.
 
Het Pact voor België omvat een achttal principes die B Plus als uitgangspunt ziet om te komen tot een vernieuwd, efficiënt en solidair België met een toekomst op lange termijn. 
 
Het is de rol van B Plus, als drukkingsgroep, om in alle geledingen van de maatschappij een zo breed mogelijke steun te verzamelen voor de principes uit het Pact voor België. Dat gebeurt op verschillende manieren: door het deelnemen aan en door het organiseren van debatten en seminaries, door het schrijven van teksten en opiniestukken, door het voeren van gesprekken om mensen bewust te maken van het belang van de voormelde principes, door actieve steun te verlenen aan organisaties en personen die deze 8 principes in de praktijk willen verdedigen en omzetten, enz. ...
 
Een heel aantal politieke partijen, maar ook bekende Belgen uit diverse maatschappelijke hoeken hebben het Pact voor België op vraag van B Plus ook al ondertekend. Zonder zich daarom noodzakelijkerwijze aan B Plus te verbinden, hebben zij zich daarmee niet alleen akkoord verklaard met de 8 principes van het Pact, maar hebben ze zich ook geëngageerd om eveneens zelf te ijveren voor het omzetten van deze principes in de praktijk. Wie het Pact tekent, is daarom nog geen lid van B Plus, ofschoon een heel aantal ondertekenaars natuurlijk wel tot onze leden behoren.