Naar inhoud

Op 17 december 2019 bood B Plus het Pact voor België aan aan de voorzitters van negen politieke partijen. Deze gaven allen hun akkoord om de tekst namens hun partij te laten ondertekenen.

Daarna volgde nog meer dan een half jaar van politiek geruzie, waardoor dit positief signaal helaas is ondergesneeuwd.

Daarom vindt B Plus het hoog tijd voor een nieuwe actie. Ditmaal werd aan bekende Belgen uit diverse hoeken van de samenleving gevraagd om zich achter het Pact voor België te scharen. Dit pact bestaat uit acht principes, hieronder samengevat:

  • BELGIË is, als land dat drie taalgemeenschappen en verschillende culturen verenigt, een troef en tegelijk een kans. Het mag niet ten prooi vallen aan nationalisme, noch vreemdelingenhaat. 
  • De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd.  
  • Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet echter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang van iedereen.  
  • Een volgende staatshervorming moet evenwichtig zijn en mag geen stap zijn naar separatisme of confederalisme. Zij dient ook de interpersoonlijke solidariteit te behouden.  
  • De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de bevolking. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden is geen taboe. 
  • De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet van de partijpolitieke belangen van het ogenblik.  
  • De samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten moet versterkt worden.  
  • De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen. 

Aan deze oproep werd door meer dan 100 bekende Belgen enthousiast gevolg gegeven. Zowel mensen uit het bedrijfsleven, rechtse én linkse denkers, mensen uit de gezondheidssector, de journalistiek, de culturele wereld, zangers en humoristen, alsook mensen uit de juridische en academische wereld, zijn allemaal bereid gevonden om hun naam mee onder het PACT te zetten. Deze nieuwe groep ondertekenaars is representatief voor de Belgische samenleving, die hiermee opkomt tegen het toenemende nationalisme en de groeiende polarisatie, en die pleit voor een efficiënt en solidair België met toekomst. De coronacrisis toont trouwens meer dan ooit de noodzaak aan van efficiënte en slagvaardige federale overheid.

Aan een aantal van de ondertekenaars werd gevraagd om hun motivatie weer te geven. Zij deden dat als volgt:

Jef Neve, pianist en componist:

“Dit kleine en dappere land moet blijven bestaan omdat het DNA van België ons verplicht om flexibele en ontwikkelde burgers te zijn: meertalig, multicultureel en getraind in overleg. Dat maakt dat wij weerbare mensen zijn in een globaliserende realiteit.”

Geert van Istendael, auteur en voormalig BRT-journalist:

“Ik ben overtuigd van de meerwaarde die meertalige landen bieden. In zulke landen moet je principieel rekening houden met anderen die echt anders zijn. Dat is vaak ingewikkeld, meer dan eens zal ergernis opduiken, maar de oefening in doorgronding van de ander en in de kunst van het onmogelijke compromis lijkt me onvervangbaar. Zulks geldt des te meer in een tijd als de onze, nu links én rechts het eigen identiteitje heilig verklaren en tegenstanders verketteren als vijanden. Prachtig vind ik bovendien dat de twee grootste talen van ons land zo sterk verschillen. In België staan twee toegangspoorten open tot de wijde wereld. Je kunt ontsnappen aan de verpletterende hegemonie van één taal en één cultuur.”

Christian Laporte, journalist en auteur:

“België is altijd groots geweest als het bruggen heeft gebouwd... Van de Squadra Belga van het Tweede Vaticaans Concilie en de Rode Duivels tot al onze culturele en wetenschappelijke rijkdom, etc... We hebben ook grote staatslieden... In deze troebele tijden, waarin mensen hun heil opnieuw lijken te vinden in gevaarlijke extreemlinkse en extreemrechtse populismen, is het wachten op hun opvolgers... Dames en heren politici, de bal ligt in uw kamp ...”

Rudy Aernoudt, prof. UGent en senior economist:

“Indien de belastingbetaler zou inzien hoe duur dogmatisme is, zou hij/zij pragmatisme en een efficiënte staat verkiezen boven platvloerse communautaire slogantaal.”

Fatima Zibouh, doctoraatsstudente politieke & sociale wetenschappen ULg:

“Ik onderteken met veel plezier deze principes die een begin van visie in zich dragen voor eenpact voor België. Men zou nog verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een federale kieskring op terichtenen door de burgers dichter bij het beleid te betrekken via een versterking van de deliberatieve democratie, etc. ...”

Étienne de Callatay, Prof. UNamur / CEO Orcadia Asset Management:

“Bravo voor dit initiatief! Niemand kan onverschillig blijven ten aanzien van de perspectieven die jullie project met enig voluntarisme formuleert! Naast de interpersoonlijke solidariteit, die vanuit ethisch oogpunt een must is, voegt de economist die ik ben als argument de onderlinge verdeling van de risico’s toe. In zekere zin is het laatste punt nog het meest delicaat: zullen de Brusselaars bijvoorbeeld aanvaarden dat de vliegtuigen van Zaventem over hun huizen vliegen, omdat het federale niveau, waar Vlamingen en Walen de dienst uitmaken, daarover een akkoord sloten? Er moet dus gedacht worden aan een soort clausule ter bescherming van de minderheden.”

Jacques Borlée, atletiektrainer:

“Een land met enige ambitie moet absoluut een gemeenschappelijke visie ontwikkelen.”

Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan:

“Ik wil bijdragen tot een initiatief dat ik als essentieel beschouw. Met name de heruitvinding van een Belgisch model.”

Vital Baeken, alias Vitalski, schrijver, performer, stand-up comedian:

“In China zijn er steden waar wij nog nooit van gehoord hebben en die evenveel inwoners tellen als acht keer België. Als in Australië gedurende een halve dag een bos afbrandt, dan is dat afgebrande bos groter dan twee keer België. Met andere woorden, België is waanzinnig klein. Als je dat dan ook nog eens gaat halveren, dan kan je dat met het blote oog gewoon niet meer waarnemen en kan die natie ook niets meer betekenen in internationale betrekkingen. Nog los van het feit dat België als surrealistische bakermat een hele mooie canon heeft. Daarom vind ik dat België moet blijven bestaan.”

Emmanuel van Innis, ere-voorzitter BECI, stichtend voorzitter Brussels Metropolitan:

“Ik ben het negatief gezever over ons land meer dan beu. België is ons land en heeft een meerwaarde in vele opzichten. Waarom in godsnaam zouden wij ons moesten schamen Belg te zijn?”

Benno Barnard, auteur:

“België is als Europaatje een mogelijkheid. Weliswaar zijn de Belgen ongemeen goed in het systematisch niet benutten van die mogelijkheid, maar we mogen de moed niet opgeven. Misschien komt er een dag waarop we werkelijk geïnteresseerd raken in onze binnenlandse mede-Europeanen.”

Mark Eyskens, minister van Staat:

« Het Pact is een pleidooi voor de terugkeer tot enige redelijkheid. Zelf hecht ik ook groot belang aan het regelen van het beslechten van de belangenconflicten en bijgevolg de ruzies tussen de gewesten. Om die reden bepleitte ik sinds geruime tijd de omvorming van de Senaat tot een hoge federale raad met verkozen parlementairen, leden van het middenveld, experten en ook burgers uit de samenleving. Deze instelling is er dan niet alleen om belangenconflicten te beslechten maar ook bevoegd  om communautaire voorstellen van partijen te beoordelen en zelf communautaire oplossingen over te maken aan politieke instanties. Wat de nationalisten niet willen begrijpen is dat hoe meer men bevoegdheden overhevelt naar de gemeenschappen en gewesten toe, hoe meer een eensgezind Belgisch standpunt vereist is rond de tafels van de bevoegde Europese ministerraad. Daar moet België zijn stem kunnen verheffen namens het hele land. De voorstellen uit het Pact kunnen daar zeker toe bijgedragen.”

Freddy Willockx, minister van Staat :

"Ik teken dit Pact mee omdat het draagvlak om stappen te zetten in de richting van separatisme ontbreekt bij de Vlaamse bevolking. Tegelijk is er een behoefte aan een grotere doelmatigheid van het beleid. De COVID-crisis heeft ons dat duidelijk gemaakt."

Anne Morelli, historica (ULB):

« Wij moeten bruggen bouwen in plaats van muren. »

Max Temmerman (auteur) :

« Ons kleine grondgebied. Dat zal het zowat zijn, voor wie de potentiële beperkingen van België wil opsommen. We lopen voorop in de schone kunsten, vroeger en nu. We staan aan de wieg van ontdekkingen in tal van wetenschappelijke takken en maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn bovengemiddeld rijk en gelukkig, geen internationale vergelijking of je komt ons tegen in de hogere regionen. We spreken verschillende talen en liggen op een kruispunt in het midden van Europa. Wie België anders dan als een beloftevol uitgangspunt beziet en tegenstrijdige belangen inroept om het land af te serveren, die dient een politieke agenda eerder dan het algemeen belang.»

Leo De Bock, mediaproducent :

“Zij die met alle middelen het einde van België en dus het separatisme nastreven, doen dat, ongeacht de onontkoombare uitkomst van een algemene verarming van alle burgers van dit land en een toename van instabiliteit en afhankelijkheid. Het minste wat we van de Europese Unie kunnen zeggen, is dat ze voor decennia onze contreien in vrede en voorspoed heeft laten gedijen en nationalistische en eraan inherent conflictueuze reflexen grotendeels heeft gemilderd. Nationalisten gaan terug naar af. Ze zijn een anachronisme. De wereld is grondig veranderd en er is geen weg terug  naar totaal voorbijgestreefde identitaire bespiegelingen. Als we er niet in slagen Europa te doen werken, zullen we een speelbal zijn van andere machten, een Avondland. Als we in België er zelfs niet in slagen dit land te doen werken, hoe zouden we in godsnaam Europa, onze levenslijn, doen werken. Het is geen vraag.”

Paul Breyne, ere-gouverneur :

« Ik onderschrijf de 8 principes van het "Pact" die uitgaan van een evenwichtige bevoegdheidsverdeling van een efficiënt federaal België binnen de Europese Unie, zonder te verglijden naar confederalisme of separatisme. Zoals is gebleken bij de recente crisissen is er dikwijls nood aan een eenheid van besluitvorming in een geest van solidariteit. »

Volledige lijst van de ondertekenaars:

AERNOUDT Rudy Prof. Ugent - Senior economist
BAEKEN Vital Schrijver, performer, stand up comedian, alias VITALSKI
BARNARD Benno Auteur
BECKER Jim Mede-oprichter Kiosk Radio
BORLEE Jacques Atletiekcoach
BOSTEELS Yves CEO Polymark Laundry & Mench Industry NL
BROTCHI Jacques Ere-Voorzitter Senaat, neurochirurg, Em. Prof. ULB
BREYNE Paul Ere-Gouverneur
BRENEZ Xavier CEO Nationale Unie van Onafhankelijke Mutualiteiten
BUYSSE Paul Ondernemer, bestuurder van vennootschappen
CALLEWAERT Paul CEO Socialistische mutualiteit
CANTILLON Estelle Economist ULB
CEREXHE Benoît Burgmeester Sint-Pieters-Woluwe
COUDRON Marc Voorzitter Kon. Belgische Hockeybond
DE BEUKELAER Eric Vicaris-Generaal, bisdom Luik
DE BOCK Leo Mediaproducent
DE BRUCKER Ben Voorzitter Medische Wereld
de CALLATAY Étienne Prof. UNamur / CEO Orcadia Asset Management
DE COCK Michael Directeur KVS
DE CROO Herman Minister van Staat
de GERLACHE DE GOMMERY Bernard Doctor in de rechten/ Bedrijfsleider - Belfico
DE KEERSMAECKER François Oud-Voorzitter Koninklijke Belgische Voetbalbond
de MÉRODE Léonel Ondernemer, bestuurder van vennootschappen
DE MEYER Dirk Prof. Ugent Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur
DE VITS Mia Gewezen Voorzitter ABVV-FGTB, gewezen ondervoorzitter Vlaams Parlement
DE VOLDER Jan Historicus
DE WAELE Alain Secretaris-Generaal Inbev - Baillet Latour Fonds
DECOSTER André Prof. KULeuven
DENEEF Alain Brussel Metropolitan Intendant
DENEVE Christian Ere-Directeur-generaal FOD WASO
DERMINE Thomas Staatssecretaris
DESSEILLE Claude Bestuurder van vennootschappen
EISENDRATH Henri Prof. Em. VUB
EL AZZOUZI Fikri Auteur
EL KAOUAKIBI Sihame Vlaams parlementslid - sociaal ondernemer
EYSKENS Mark Minister van Staat
FOULON Walter Em. Prof. VUB
FOURNAUX Richard Provincieraadslid
GEERINCKX Paul Ere-Schepen Knokke-Heist
GHYOOT Geoffrey COO Interel Belgium
GILLIOT Bernard Ere-Voorzitter VBO/FEB
GUSTIN Bernard Voormalig CEO Brussels Airlines - Voorzitter ELIA
HERINCKX Arnold Afdelingshoofd Baden Powell Belgian Lonescouts
HERMESSE Jean Voormalig Secretaris-Generaal Christelijke Mutualiteiten
HEYLEN Philip Ere-Schepen Stad Antwerpen
JADOUL Pierre Rector "Université Saint-Louis Bruxelles"
JOLLY Eric Investisseur, administrateur de sociétés
KIEBOOM Hilde Voorzitter Sint-Egidiusgemeenschap Antwerpen
KRUISMANS Bert Humorist, cabaretier
LABORDERIE Vincent Politologue UCL
LAMBERTZ Karl Heinz Voorzitter Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
LAPORTE Christian Journalist, auteur
LEYS Corinne Lector Artesis Hogeschool, praktijkassistent UGent
MALLIEN Pascal Advocaat, bestuurder diverse VZW's
MAREEN Diane Ere-Eerste auditeur-afdelingshoofd, Raad van State
MARY Tony Bedrijfsleider, bestuurder van vennootschappen
MESSIAEN Geert Oud-secretaris-generaal Landsbond van Liberale Mutualiteiten
MICHEL Louis Minister van Staat
MOORE RACHAEL Coördinator RainbowHouse Brussels
MOREELS Réginald Voormalig Minister, humanitair arts
MORELLI Anne Historica ULB
MPENZA Émile oud-voetballer, ex-Rode Duivel
MTHOMBENI Junior Acteur, regisseur, muzikant
MOURLON BEERNAERT Juan Ere-Notaris
NEVE Jef Muzikant en componist
NOPPEN Marc CEO UZ Brussel
NSAYI Nadia Politicologe, auteur
PETRY Yves Romanauteur
RAES Jan Voormalig directeur Concertgebouworkest
RAIGLOT Paula Schilder
RANGONI Serge Directeur-Generaal Théâtre de Liège
RYCKAERT Luk Gewezen Voorzitter Belgische Progressieve Socialisten
SCHELFHOUT Els Gewezen Senator
SMET Miet Minister van Staat
STROOBANT Maxime Em. prof. VUB
STUYVEN Daan Muzikant ''Daan''
TEMMERMAN Marleen Oud-senator, prof. em. UZ Gent
TEMMERMAN Max Dichter, auteur
TOMBEUR Jean-Marie Voorzitter Deveco International
TUYMANS Luc Schilder
VAN DAELE John Journalist
VAN DE CASTEELE Ann Bestuurslid Algemene Pharmaceutische Bond, Zorgregio Ambassadeur Leuven-Noord
VAN DER KELEN Luc Journalist
VAN ESSCHE Mario Voorzitter Humanistisch Verbond
VAN INNIS Benoit Kunsttekenaar
VAN INNIS Emmanuel Ere-Voorzitter BECI en stichtend voorzitter Brussels Metropolitan
VAN INNIS Thierry Advocaat
VAN ISTENDAEL Geert Auteur, oud-journalist
VANHENGEL Guy Gewezen Minister
VAN LOO Bart Auteur
VAN MOLLE Marc Em. prof. VUB
VAN RANST Marc Prof. KU Leuven, viroloog
VANDEN STOCK Roger Oud-Voorzitter RCS Anderlecht
VELGE Baudouin Executive Chairman Interel Belgium
VERSCHUEREN Michel Ere-Manager RSCAnderlecht
VERSTRAETE Jacques Bestuurder van vennootschappen
VOGELS Mieke Ere-Parlementslid, gewezen lid van de Vlaamse Regering
WAUCQUEZ Bertrand Burgemeester Kraainem
WAUTERS Joos Oud-Nationaal Secretaris LBC/ACV stichter van de Witte Woede; oud parlementslid Agalev
WILLIAMS Nigel Cabaretier
WILLOCKX Freddy Minister van Staat
WOMBA KONGA Pitcho Acteur/regisseur/rapper - directeur festival Congolisation
WIBO Jean-Charles Bedrijfsleider, voorzitter JC WIBO NV
ZACHARIE Arnaud Secretaris-Generaal CNCD - 11.11.11
ZIBOUH Fatima Doctoraatststudente politieke & soc. wetenschappen (ULg)
ZINZEN Walter Oud-journalist VRT, columnist