Negen partijen ondertekenen het Pact voor België

Op dinsdag, 17 december 2019 stelde B Plus haar Pact voor België voor aan de pers. 

Dit gebeurde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in aanwezigheid van volksvertegenwoordigers van Open VLD, MR, CD&V, Cdh, Sp.a, PS, Groen, ECOLO en PVDA-PTB. 

In institutioneel opnieuw troebele tijden nam B-Plus het initiatief om een aantal principes op papier te zetten die volgens haar belangrijk zijn wanneer verder nagedacht wordt over de staatsstructuur. 

De partijen maken zich hiermee de voormelde principes dus eigen en engageren zich om ze ook actief na te streven. 

Dat partijen met een soms zeer uiteenlopende ideologische strekking, en die zowel in Vlaanderen als in Wallonië een meerderheid hebben, ondanks hun onderlinge verschillen samenkomen om dit Pact voor België te ondersteunen, is een belangrijk signaal in tijden waarin men opnieuw gewaagt van een “Belgische systeemcrisis” en waarin het voortbestaan van België door sommigen opnieuw in vraag gesteld wordt.  Het is een signaal van vertrouwen in een politiek en institutioneel moeilijk klimaat. 

Ondertekenden het Pact voor België namens hun partij op 17 december 2019: 

 • Voor Open VLD & MR:Tim Vandenput, Gaëtan Van Goidsenhoven 
 • Voor CD&V & Cdh:Bianca Debaets – Alain Raviart 
 • Voor Sp.a & PS:Ludwig Vandenhove – Christophe Lacroix 
 • Voor Groen & ECOLO:Kristof Calvo – Lotte Stoops – Gilles Vanden Burre 
 • Voor PVDA-PTB:Sophie Merckx – Nabil Boukili 

Door hun steun aan het Pact voor België te hebben gegeven, trekken de voormelde partijen en hun mandatarissen een lijn in het zand.  Ze hebben hun nek uitgestoken. Iedereen weet voortaan wat ze op institutioneel vlak aan elkaar en aan de anderen hebben.  

 Ook voor de andere partijen, die het Pact voor België niet ondertekenen, is dit een belangrijk gegeven. Want ook zij weten nu perfect waar de ondertekende partijen voor staan en waar zij rekening mee moeten houden.  

 B-Plus hoopt dat door de ondertekening van het Pact voor België de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering gezuiverd zullen zijn van wantrouwen omwille van een gebeurlijk verborgen communautaire agenda van deze of gene partij. Zodat het debat ideologisch gevoerd zal worden, zoals het hoort. 

B-Plus gelooft dat de ondertekenende partijen door het Pact voor België te steunen de overgrote meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen die niet wil dat België barst. 

De politici hebben de spits afgebeten door als eersten hun handtekening te plaatsen.  

Vanaf begin 2020 zal B Plus het Pact voor België nog verder ter ondertekening aanbieden aan bekende personen opdat het signaal nog sterker zou weerklinken. B Plus zal ook in 2020 verder blijven ageren als katalysator van middelpuntzoekende krachten en bruggenbouwers.  

***

Wij willen een BELGIË dat leeft, dat efficiënt werkt en dat een toekomst heeft.

Het is tijd voor een positief signaal. Een signaal van vertrouwen en wil tot onderlinge samenwerking.  

BELGIË geniet als land van een groot draagvlak bij haar bevolking, en dit binnen elke Gemeenschap.  

Dit PACT VOOR BELGIË is een initiatief van de vzw B Plus (www.bplus.be), beweging voor een federaal en vernieuwd België.  

De ondertekenaars van het PACT VOOR BELGIË verklaren zich akkoord met de daarin opgenomen beginselen en engageren zich om deze mee na te streven, zonder zich daarom noodzakelijk te verbinden aan B Plus.  

Zij willen hiermee bijdragen tot het scheppen van een klimaat van vertrouwen. Enkel in zo’n klimaat kan een eventuele volgende staatshervorming tot stand komen die het belang van alle burgers dient en die BELGIË klaarstoomt voor de uitdagingen van deze tijd. 

 • BELGIË is, als land dat drie taalgemeenschappen en verschillende culturen verenigt, een troef en tegelijk een kans. Het mag niet ten prooi vallen aan nationalisme, noch vreemdelingenhaat. 
 • De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd.  
 • Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet echter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang van iedereen.  
 • Een volgende staatshervorming moet evenwichtig zijn en mag geen stap zijn naar separatisme of confederalisme. Zij dient ook de interpersoonlijke solidariteit te behouden.  
 • De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de bevolking. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden is geen taboe. 
 • De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet van de partijpolitieke belangen van het ogenblik.  
 • De samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten moet versterkt worden.  
 • De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen. 

 Het PACT VOOR BELGIË wordt ter ondertekening aangeboden aan politici aan weerszijden van de taalgrens.