In de zomer van 2020 kondigde B Plus al aan dat een zestigtal Belgische prominenten officieel hun steun toezegde aan zijn Pact voor België. In de afgelopen maanden is het aantal personaliteiten dat de beginselen van het Pact steunt, blijven toenemen. Bij de redactie van dit bericht, hebben 106 prominenten hun handtekening al bevestigd. Het gaat opnieuw om een zeer gevarieerd publiek van vooraanstaande personen uit de economische wereld, de politiek (waaronder een lid van de federale regering), intellectuelen van rechts en links, de vakbondswereld, actoren uit de wereld van de gezondheidszorg en de cultuur, de sportwereld, kunstenaars, alsook uit de academische wereld.

Het Pact voor België bevat de kern van de visie van B Plus op de toekomst van België.

Op 17 december 2019 had B Plus dezelfde tekst al voorgelegd aan Open VLD, MR, PS, SP.A, CD&V, CDH, ECOLO, Groen, PVDA-PTB die allen een mandataris afvaardigden om het Pact te onderschrijven.

In januari 2021 heeft het Pact voor België ook de steun gekregen van de jeugdbewegingen Jong CD&V, Jeunes Cdh, Jong VLD, Jeunes MR, Jong Groen, Ecolo j, Jongsocialisten, Mouvement des Jeunes Socialistes en COMAC (studentenbeweging PTB-PVDA).

Dit alles versterkt de representativiteit van de beginselen van het Pact voor België, aangezien de ondertekenaars representatief zijn voor een Belgische samenleving die opkomt tegen het opkomend nationalisme en de communautaire polarisatie en die pleit voor een federaal, efficiënt en solidair België. Niet alleen de gezondheidscrisis, maar ook de crises in verband met de klimaatverandering tonen meer dan ooit aan dat er behoefte is aan een federale overheid die de middelen heeft om doeltreffend op te treden.

Verscheidene nieuwe ondertekenaars hebben een korte motivatie verstrekt aangaande hun redenen om het Pact voor België meet te ondertekenen.

Enkele uittreksels:

Mark Eyskens, minister van Staat:

« Het Pact is een pleidooi voor de terugkeer tot enige redelijkheid. Zelf hecht ik ook groot belang aan het regelen van het beslechten van de belangenconflicten en bijgevolg de ruzies tussen de gewesten. Om die reden bepleitte ik sinds geruime tijd de omvorming van de Senaat tot een hoge federale raad met verkozen parlementairen, leden van het middenveld, experten en ook burgers uit de samenleving. Deze instelling is er dan niet alleen om belangenconflicten te beslechten maar ook bevoegd  om communautaire voorstellen van partijen te beoordelen en zelf communautaire oplossingen over te maken aan politieke instanties. Wat de nationalisten niet willen begrijpen is dat hoe meer men bevoegdheden overhevelt naar de gemeenschappen en gewesten toe, hoe meer een eensgezind Belgisch standpunt vereist is rond de tafels van de bevoegde Europese ministerraad. Daar moet België zijn stem kunnen verheffen namens het hele land. De voorstellen uit het Pact kunnen daar zeker toe bijgedragen.”

Freddy Willockx, minister van Staat :

"Ik teken dit Pact mee omdat het draagvlak om stappen te zetten in de richting van separatisme ontbreekt bij de Vlaamse bevolking. Tegelijk is er een behoefte aan een grotere doelmatigheid van het beleid. De COVID-crisis heeft ons dat duidelijk gemaakt."

Anne Morelli, historica (ULB):

« Wij moeten bruggen bouwen in plaats van muren. »

Max Temmerman (auteur) :

« Ons kleine grondgebied. Dat zal het zowat zijn, voor wie de potentiële beperkingen van België wil opsommen. We lopen voorop in de schone kunsten, vroeger en nu. We staan aan de wieg van ontdekkingen in tal van wetenschappelijke takken en maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn bovengemiddeld rijk en gelukkig, geen internationale vergelijking of je komt ons tegen in de hogere regionen. We spreken verschillende talen en liggen op een kruispunt in het midden van Europa. Wie België anders dan als een beloftevol uitgangspunt beziet en tegenstrijdige belangen inroept om het land af te serveren, die dient een politieke agenda eerder dan het algemeen belang.»

Leo De Bock, mediaproducent :

Zij die met alle middelen het einde van België en dus het separatisme nastreven, doen dat, ongeacht de onontkoombare uitkomst van een algemene verarming van alle burgers van dit land en een toename van instabiliteit en afhankelijkheid. Het minste wat we van de Europese Unie kunnen zeggen, is dat ze voor decennia onze contreien in vrede en voorspoed heeft laten gedijen en nationalistische en eraan inherent conflictueuze reflexen grotendeels heeft gemilderd. Nationalisten gaan terug naar af. Ze zijn een anachronisme. De wereld is grondig veranderd en er is geen weg terug  naar totaal voorbijgestreefde identitaire bespiegelingen. Als we er niet in slagen Europa te doen werken, zullen we een speelbal zijn van andere machten, een Avondland. Als we in België er zelfs niet in slagen dit land te doen werken, hoe zouden we in godsnaam Europa, onze levenslijn, doen werken. Het is geen vraag.

Paul Breyne, ere-gouverneur :

« Ik onderschrijf de 8 principes van het "Pact" die uitgaan van een evenwichtige bevoegdheidsverdeling van een efficiënt federaal België binnen de Europese Unie, zonder te verglijden naar confederalisme of separatisme. Zoals is gebleken bij de recente crisissen is er dikwijls nood aan een eenheid van besluitvorming in een geest van solidariteit. »

Yves Petry, romanauteur:

Ik kan mij in bepaalde omstandigheden best wel een Vlaming voelen maar ik voel niet veel voor een nationalistische agenda. Ik heb daar een ideologische noch emotionele binding mee en een zuiver centennationalisme laat mij al helemaal koud. De agenda voor België is wat mij betreft: het meest Europese land van Europa worden, een schaalmodel voor een toekomstig Europa.”

De volledige lijst van ondertekenaars is hier te raadplegen.